Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.2.1.Entitats no residents i contribuents partícips

Estan obligats a la corresponent imputació els contribuents que participin directament en l'entitat no resident o bé indirectament a través d'altra o altres entitats no residents.En aquest últim cas, l'import de la renda positiva serà el corresponent a la participació indirecta.

DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT NO RESIDENT PARTICIPADA

Es consignarà la denominació o raó social de l'entitat no resident les imputacions de la qual s'hagin d'incloure en la declaració.