Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.2.1. Entitats no residents i contribuents partícips

Estan obligats a la corresponent imputació els contribuents que participin directament en l'entitat no resident o bé indirectament a través d'una altra o altres entitats no residents. En aquest últim cas, l'import de la renda positiva serà el corresponent a la participació indirecta.

DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT NO RESIDENT PARTICIPADA

Es consignarà la denominació o raó social de l'entitat no resident imputacions de les quals hagin d'incloure's en la declaració.