Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.2.2. Criteri d'imputació escollit

S'indicarà el criteri d'imputació de les rendes positives de l'entitat no resident, de conformitat amb el que preveu l'article 91.5 de la Llei de l'impost:

  • Període impositiu en què s'aproven els comptes anuals de l'entitat

    El contribuent podrà optar, per realitzar la imputació durant el període impositiu que comprengui el dia en què s'aprovin els comptes corresponents a aquest exercici, sempre que no haguessin transcorregut més de sis mesos comptats a partir de la data de conclusió del mateix.

    L'opció es manifestarà en la primera declaració de l'impost en què hagi de ser efectiu i haurà de mantenir-se durant tres anys.

  • Període impositiu corresponent a la data de tancament de l'exercici social

    No obstant això, com a regla general, la imputació es realitzarà durant el període impositiu que comprengui el dia en què l'entitat no resident en territori espanyol hagi conclòs el seu exercici social que, a aquests efectes, no podrà entendre's de durada superior a dotze mesos.