Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.2.2.Criteri d'imputació triat

S'indicarà el criteri d'imputació de les rendes positives de l'entitat no resident, de conformitat amb el previst a l'article 91.5 de la Llei de l'Impost:

  • Període impositiu en què s'aproven els comptes anuals de l'entitat

    El contribuent podrà optar, per realitzar la imputació en el període impositiu que comprengui el dia en què s'aprovin els comptes corresponents a l'esmentat exercici, sempre que no haguessin transcorregut més de sis mesos comptats a partir de la data de conclusió del mateix.

    L'opció es manifestarà en la primera declaració de l'impost en què hagi de fer efecte i haurà de mantenir-se durant tres anys.

  • Període impositiu corresponent a la data de tancament de l'exercici social

    No obstant això, com a regla general, la imputació es realitzarà en el període impositiu que comprengui el dia en què l'entitat no resident en territori espanyol hagi conclòs el seu exercici social que, a aquests efectes, no es podrà entendre de durada superior a dotze mesos.