Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.2.3. Imputació de rendes positives

IMPORT DE LES RENDES POSITIVES IMPUTABLES

L'import de la renda positiva a imputar es calcularà d'acord amb els principis i criteris establerts en la normativa de l'impost de societats per a la determinació de la base imposable.

A aquests efectes s'utilitzarà el tipus de canvi vigent al tancament de l'exercici social de l'entitat no resident en territori espanyol.

Una mateixa renda positiva només podrà ser objecte d'imputació per una sola vegada, sigui quina sigui la forma i l'entitat en què es manifesti.