Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.4.1.1. Imputació de rendes

Complimentaran aquest apartat els contribuents per l'IRPF que haguessin cedit el dret a l'explotació de la seva imatge o haguessin consentit o autoritzat la seva utilització a una altra persona o entitat (primera cessionària), resident o no resident, sempre que, a més, concorrin les següents circumstàncies:

  1. Que el contribuent presti els seus serveis a una persona o entitat en l'àmbit d'una relació laboral (persona o entitat ocupadora).

  2. Que aquesta persona o entitat ocupadora, o qualsevol altra entitat vinculada amb ella en els termes de l'article 16 de la Llei de l'impost sobre Societats, hagués obtingut, mitjançant actes concertats amb persones o entitats residents o no residents, la cessió del dret a l'explotació o el consentiment o autorització per a la utilització de la imatge d'aquesta persona física, tot això en les condicions establertes en l'article 92 de la Llei de l'IRPF.

A aquests efectes, serà indiferent que la cessió, consentiment o autorització hagués tingut lloc quan la persona física no fos contribuent per l'IRPF.

Quan concorrin aquestes circumstàncies, el contribuent imputarà en la seva base imposable, en els termes establerts en l'article 92 de la Llei de l'IRPF, el valor de la contraprestació que hagi satisfet la persona o entitat ocupadora per la cessió, consentiment o autorització per a la utilització dels drets d'imatge.

No serà procedent la imputació quan els rendiments del treball obtinguts durant el període impositiu per la persona física titular dels drets d'imatge en virtut de la relació laboral no siguin inferiors al 85 per 100 de la suma dels esmentats rendiments més el total contraprestació a càrrec de la persona o entitat ocupadora pel dret a l'explotació de la imatge.