Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.4.1.1.Imputació de rendes

Complimentaran aquest apartat els contribuents pl'IRPF que haguessin cedit el dret a l'explotació de la seva imatge o haurien consentit o autoritzats la seva utilització a una altra persona o entitat (primera cesionaria), resident o no resident, sempre que, a més, es presentin les següents circumstàncies:

  1. Que el contribuent presti els seus serveis a una persona o entitat en l'àmbit d'una relació laboral (persona o entitat ocupadora).

  2. Que aquesta persona o entitat ocupadora, o qualsevol altra entitat vinculada amb ella en els termes de l'article 16 de la Llei de l'Impost sobre Societats, hauria obtingut, mitjançant actes concertats amb persones o entitats residents o no residents, la cessió del dret a l'explotació o el consentiment o autorització per a la utilització de la imatge de l'esmentada persona física, a tot això en les condicions establertes a l'article 92 de la Llei de l'IRPF.

A aquests efectes, serà indiferent que la cessió, consentiment o autorització hauria tingut lloc quan la persona física no fos contribuent pl'IRPF.

Quan es presentin aquestes circumstàncies, el contribuent imputarà en la seva base imposable, en els termes establerts a l'article 92 de la Llei de l'IRPF, el valor de la contraprestació que hagi satisfet la persona o entitat ocupadora per la cessió, consentiment o autorització per a la utilització dels drets d'imatge.

No procedirà la imputació quan els rendiments del treball obtinguts en el període impositiu per la persona física titular dels drets d'imatge en virtut de la relació laboral no siguin inferiors al 85 per 100 de la suma dels esmentats rendiments més la total contraprestació a càrrec de la persona o entitat ocupadora pel dret a l'explotació de la imatge.