Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.4.1.2.Altres qüestions

A més, s'ha de tenir en compte, entre altres, les següents qüestions:

INTEGRACIÓ EN LA BASE IMPOSABLE

La imputació s'efectuarà en la base imposable general, d'acord amb el previst a l'article 45 de la Llei de l'Impost.

DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS

No s'integraran a la base imposable dels socis de la primera cesionaria els dividends o participacions en beneficis distribuïts per aquesta en la part que correspongui a la quantia que hagi estat imputada a la persona física titular de la imatge.

En cas de distribució de reserves s'atendrà la designació continguda en l'acord social, entenent-se aplicades les últimes quantitats abonades a les esmentades reserves.

Els esmentats dividends o participacions no donaran dret a deducció per doble imposició internacional.

CONVENIS INTERNACIONALS I RÈGIMS FORALS

El règim d'imputació de rendes per la cessió dels drets d'imatge s'entendrà sense perjudici del disposat als tractats i convenis internacionals que hagin passat a formar part de l'ordenació interna i dels règims tributaris forals de Concert i Conveni Econòmic en vigor, respectivament, als Territoris Històrics del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra.