Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.4.1.2. Altres qüestions

A més, ha de tenir-se en compte, entre d'altres, les següents qüestions:

INTEGRACIÓ EN LA BASE IMPOSABLE

La imputació s'efectuarà en la base imposable general, d'acord amb el que preveu l'article 45 de la Llei de l'impost.

DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS

No s'integraran en la base imposable dels socis de la primera cessionària els dividends o participacions en beneficis distribuïts per aquesta en la part que correspongui a la quantia que hagi estat imputada a la persona física titular de la imatge.

En cas de distribució de reserves s'atendrà a la designació continguda en l'acord social, entenent-se aplicades les últimes quantitats abonades a aquestes reserves.

Aquests dividends o participacions no donaran dret a deducció per doble imposició internacional.

CONVENIS INTERNACIONALS I RÈGIMS FORALS

El règim d'imputació de rendes per la cessió dels drets d'imatge s'entendrà sens perjudici del que disposen els tractats i convenis internacionals que hagin passat a formar part de l'ordenament intern i dels règims tributaris forals de Concert i Conveni Econòmic en vigor, respectivament, en els Territoris Històrics del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra.