Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.4.2.2. Imputació de rendes

QUANTITAT A IMPUTAR EN LA BASE IMPOSABLE

La persona física titular de la imatge ha d'imputar en la seva base imposable el valor de les contraprestacions satisfetes per la persona o entitat ocupadora a la persona o entitat, resident o no resident, de què hagi obtingut la cessió del dret a l'explotació de la imatge del contribuent.

A aquests efectes s'utilitzarà el tipus de canvi vigent al dia de pagament o satisfacció de la contraprestació acordada per part de la persona o entitat ocupadora.

Aquesta quantitat s'incrementarà en l'import de l'ingrés a compte que, si escau, sigui procedent i es minorarà en el valor de la contraprestació satisfeta al contribuent per part de la primera cessionària com a conseqüència de la cessió del dret a l'explotació o del consentiment o autorització per a la utilització de la imatge, sempre que correspongui a un període en què el contribuent titular de la imatge fos contribuent per l'IRPF (art.92.3 Llei).

Una mateixa quantia només podrà ser objecte d'imputació per una sola vegada, sigui quina sigui la forma i la persona o entitat en què es manifesti.

Moment de la imputació

La imputació es realitzarà durant el període impositiu que correspongui a la data en què la persona o entitat ocupadora efectuï el pagament o satisfeu la contraprestació acordada, llevat que per aquest període la persona física titular de la imatge no fos contribuent per l'IRPF, cas en què la inclusió haurà d'efectuar-se en el primer o durant l'últim període impositiu pel qual hagi de tributar per aquest impost, segons els casos.

DEDUCCIÓ PER DOBLE IMPOSICIÓ: IMPOSTOS DEDUÏBLES DE LA QUOTA

Quan escaigui la imputació en la base imposable seran deduïbles de la quota de l'IRPF del contribuent titular de la imatge els impostos satisfets per la primera cessionària o pel propi titular de la imatge que s'indiquen en l'article 92.4 Llei.

  1. L'impost o impostos de naturalesa idèntica o similar a l'IRPF o a l'impost sobre societats que, satisfet a l'estranger per la persona o entitat no resident primera cessionària, correspongui a la part de la renda neta derivada de la quantia que ha d'incloure en la seva base imposable.

  2. L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o sobre Societats que, satisfet a Espanya per la persona o entitat resident primera cessionària, correspongui a la part de la renda neta derivada de la quantia que ha d'incloure en la seva base imposable.

  3. L'impost o gravamen efectivament satisfet a l'estranger per raó de la distribució dels dividends o participacions en beneficis distribuïts per la primera cessionària, sigui conforme a un conveni per evitar la doble imposició o d'acord amb la legislació interna del país o territori de què es tracti, en la part que correspongui a la quantia inclosa en la base imposable.

  4. L'impost satisfet a Espanya, quan la persona física no sigui resident, que correspongui a la contraprestació obtinguda per la persona física com a conseqüència de la primera cessió del dret a l'explotació de la seva imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització.

  5. L'impost o impostos de naturalesa idèntica o similar a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques satisfet a l'estranger, que correspongui a la contraprestació obtinguda per la persona física com a conseqüència de la primera cessió del dret a l'explotació de la seva imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització.

Aquestes deduccions es practicaran encara que els impostos corresponguin a períodes impositius diferents d'aquell en què es va realitzar la imputació.

En cap cas es deduiran els impostos satisfets en països o territoris qualificats reglamentàriament com paradisos fiscals.

Aquestes deduccions no podran excedir la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar per la renda positiva inclosa en la base imposable. Aquest límit no és controlat pel programa.

INGRESSOS A COMPTE EFECTUATS PER LA PERSONA O ENTITAT OCUPADORA (art. 92.8 Llei)

S'indicarà l'ingrés a compte efectuat per la persona o entitat ocupadora sobre les contraprestacions satisfetes, en metàl·lic o en espècie, a la persona o entitat de qui hagi obtingut la cessió del dret a l'explotació de la imatge, quan aquesta sigui no resident.

L'import consignat es trasllada a la casella 0590 de la pàgina 17 de la declaració.