Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.1.1.Idees generals

Els errors o omissions patits en declaració ja presentades que hagin motivat la realització d'un ingrés inferior a què legalment hagués correspost o la recepció d'una devolució superior a la procedent, s'han de regularitzar mitjançant la presentació d'una declaració-liquidació complementària a l'originàriament presentada.

També s'han de regularitzar mitjançant la presentació de declaració-liquidacions complementàries aquelles situacions o circumstàncies sobrevingudes que motivin la pèrdua del dret a una reducció o exempció ja aplicada en una declaració anterior.

No obstant això, la pèrdua del dret a determinades deduccions, s'ha de regularitzar en la declaració de l'exercici en què s'hagués produït l'incompliment d'algun dels requisits exigits per a la consolidació del dret a les esmentades deduccions.

En tot cas, les declaració complementàries s'hauran de realitzar als impresos corresponents a l'exercici que és objecte de regularització.