Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.1.1. Idees generals

Els errors o omissions patides en declaracions ja presentades que hagin motivat la realització d'un ingrés inferior al que legalment hagués correspost o la recepció d'una devolució superior a la procedent, han de regularitzar-se mitjançant la presentació d'una declaració-liquidació complementària a l'originàriament presentada.

També han de regularitzar-se mitjançant la presentació de declaracions-liquidacions complementàries aquelles situacions o circumstàncies sobrevingudes que motivin la pèrdua del dret a una reducció o exempció ja aplicada en una declaració anterior.

No obstant això, la pèrdua del dret a determinades deduccions, ha de regularitzar-se en la declaració de l'exercici en què s'hagués produït l'incompliment d'algun dels requisits exigits per a la consolidació del dret a aquestes deduccions.

En qualsevol cas, les declaracions complementàries hauran de realitzar-se en els impresos corresponents a l'exercici que és objecte de regularització.