Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.1.2. Individualització

Els guanys i pèrdues patrimonials es consideraran obtingudes pels contribuents que, segons el que preveu l'article 7 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, siguin titulars dels béns, drets i altres elements patrimonials de què provinguin.

Les adquisicions de béns i drets que no es derivin d'una transmissió prèvia, com els guanys en el joc, es consideraran guanys patrimonials de la persona a qui correspongui el dret a la seva obtenció o que les hagi guanyat directament

Els guanys patrimonials no justificats s'atribuiran en funció de la titularitat dels béns o drets en què es manifestin.

Atenció: Els guanys i pèrdues patrimonials obtinguts per una entitat en règim d'atribució de rendes de les que el contribuent sigui membre o partícip hauran de consignar-se en l'apartat"Règims especials: Règim d'atribució de rendes" (apartat F de la pàgina  9 de la declaració) per la part que en cada cas resulti atribuïble al contribuent com a conseqüència de l'aplicació del règim especial d'atribució de rendes.