Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.1.3. Imputació temporal

REGLA GENERAL

Els guanys i pèrdues patrimonials s'imputaran al període impositiu en què tingui lloc l'alteració patrimonial.

REGLES ESPECIALS.

 1. Rendes pendents de resolució judicial: quan no s'hagués satisfet la totalitat o part d'una renda, per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a la seva percepció o la seva quantia, els imports no satisfets s'imputaran al període impositiu en què aquella adquireixi fermesa.

 2. Operacions a terminis o amb preu ajornat: en el cas d'operacions a terminis o amb preu ajornat, el contribuent podrà optar per imputar proporcionalment les rendes obtingudes en tals operacions, a mesura que es facin exigibles els cobraments corresponents. Es consideraran operacions a terminis o amb preu ajornat aquelles preu del qual es percebi, totalment o parcialment, mitjançant pagaments successius, sempre que el període transcorregut entre l'entrega o la posada a disposició i el venciment de l'últim termini sigui superior a l'any.

  Quan el pagament d'una operació a terminis o amb preu ajornat s'hagués instrumentat, en tot o en part, mitjançant l'emissió d'efectes canviaris i aquests fossin transmesos en ferm abans del seu venciment, la renda s'imputarà al període impositiu de la seva transmissió.

  En cap cas tindran aquest tractament, per al transmitent, les operacions derivades de contractes de rendes vitalícies o temporals.

  Quan es transmetin béns i drets a canvi d'una renda vitalícia o temporal, el guany o pèrdua patrimonial per al rendista s'imputarà al període impositiu en què es constitueixi la renda.

 3. Diferències de canvi en moneda estrangera: les diferències positives o negatives que es produeixin en els comptes representatius de saldos en divises o en moneda estrangera, com a conseqüència de la modificació experimentada en les seves cotitzacions, s'imputaran en el moment del cobrament o del pagament respectiu.

 4. Ajuts públics per defectes estructurals: els ajuts públics percebuts com a compensació pels defectes estructurals de construcció de l'habitatge habitual i destinades a la reparació de la mateixa, podran imputar-se per quartes parts, durant el període impositiu en el que s'obtinguin i en els tres següents.

 5. Ajuts públics per a accés per primera vegada a l'habitatge en propietat (AEDE): quan es rebin ajuts públics incloses en l'àmbit dels plans estatals per a l'accés per primera vegada a l'habitatge en propietat, percebuts pels contribuents mitjançant pagament únic en concepte d'Ajuda Estatal Directa a l'Entrada (AEDE) podran imputar-se per quartes parts durant el període impositiu en el que s'obtinguin i en els tres següents.

 6. Ajuts públics per a la conservació i rehabilitació de béns d'interès cultural. S'imputaran per quartes parts durant el període impositiu en el que s'obtinguin i en els tres següents els ajuts públics atorgats per les Administracions competents als titulars de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol inscrits en el Registre general de béns d'interès cultural a què es refereix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i destinades exclusivament a la seva conservació o rehabilitació, sempre que es compleixin les exigències establertes en aquesta Llei, en particular respecte dels deures de visita i exposició pública d'aquests béns.

En cas que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència, totes les rendes pendents d'imputació hauran d'integrar-se en la base imposable corresponent a l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest Impost, en les condicions que es fixin reglamentàriament, practicant-se, si escau, autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni recàrrec algun.

En el cas de defunció del contribuent totes les rendes pendents d'imputació hauran d'integrar-se en la base imposable de l'últim període impositiu que hagi de declarar-se.

RENDES PENDENTS D'IMPUTACIÓ (art. 63 Rgl.)

 1. Pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència

  En cas que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència, totes les rendes pendents d'imputació hauran d'integrar-se en la base imposable corresponent a l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest Impost, practicant-se, si escau, autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni recàrrec algun.

 2. Defunció del contribuent

  En el cas de  defunció del contribuent totes les rendes pendents d'imputació hauran d'integrar-se en la base imposable de l'últim període impositiu que hagi de declarar-se.