Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.2.1. Import dels guanys i pèrdues patrimonials

L'import dels guanys o pèrdues patrimonials serà:

 1. En el supòsit de transmissió onerosa o lucrativa, la diferència entre el  valor d'adquisició i el  valor de transmissió dels elements patrimonials.

 2. En els altres supòsits, el valor de mercat dels elements patrimonials o parts proporcionals, si escau.

Si s'haguessin efectuada millores (art. 34.2 Llei) en els elements patrimonials transmesos, es distingirà la part del valor d'alienació que correspongui a cada component del mateix.

VALOR D'ADQUISICIÓ (art. 35 i 36 Llei)

El valor d'adquisició estarà format per la suma dels següents conceptes:

 1. L'import real pel qual aquesta adquisició s'hagués efectuat.

  Quan l'adquisició hagués estat a títol lucratiu es prendrà per un import real el que resulti de l'aplicació de les normes de l'Impost sobre Successions i Donacions (art. 36 Llei) sense que pugui excedir el valor de mercat.

  En les adquisicions lucratives d'empreses o participacions a les que es refereix l'apartat 6 de l'article 20 de la Llei 29/1987, de 28 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, el donatari se subrogarà en la posició del donant respecte dels valors i dates d'adquisició d'aquests béns (art. 36 Llei).

 2. El cost de les inversions i millores efectuades en els béns adquirits i les despeses i els tributs inherents a l'adquisició, exclosos els interessos, que haguessin estat satisfets per l'adquirent.

En les condicions reglamentàriament establertes, aquest valor es minorarà en l'import de les amortitzacions.

VALOR DE TRANSMISSIÓ (art. 35.3 Llei)

El valor de transmissió serà l'import real pel qual l'alienació s'hagués efectuat.

Per un import real del valor d'alienació es prendrà l'efectivament satisfet, sempre que no resulti inferior al normal de mercat, cas en què prevaldrà aquest.

D'aquest valor es deduiran les despeses i els tributs inherents a la transmissió quant resultin satisfets pel transmitent.

Quan la transmissió hagués estat a títol lucratiu es prendrà per un import real el que resulti de l'aplicació de les normes de l'Impost sobre Successions i Donacions

AMORTITZACIONS (art. 40 Rgl.)

El valor d'adquisició dels elements patrimonials transmesos es minorarà en l'import de les amortitzacions fiscalment deduïbles, computant-se en qualsevol cas l'amortització mínima, independentment de l'efectiva consideració d'aquesta com a despesa.

A aquests efectes, es considerarà com a amortització mínima la resultant del període màxim d'amortització o el percentatge fix que correspongui, segons cada cas.

Únicament podrà minorar-se l'amortització quan es tracti de la transmissió d'elements patrimonials pels quals hagi pogut computar-se com a despesa deduïble, és a dir, fonamentalment en els supòsits següents:

 • Transmissió de béns immobles que estiguin o hagin estat arrendats (i, si escau, amb els mobles entregats conjuntament amb ells).

 • Transmissió d'elements patrimonials que estiguin o hagin estat afectes a una activitat econòmica exercida pel contribuent

 • Transmissió de béns mobles, negocis o mines que estiguin o hagin estat arrendats.

No ha de computar-se amortització en el supòsit de béns immobles no arrendats, o altres elements patrimonials diferents dels assenyalats anteriorment, en què no hagi estat deduïble fiscalment quantitat alguna en concepte d'amortització.