Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.2.2.Règim transitori dels guanys derivats d'elements no afectes adquirits abans del 31-12-94

 1. Guanys generats fins al 19 de gener de 2006:

  Als guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques, adquirits abans de 31 de desembre de 1994, els seran d'aplicació els coeficients reductors establerts en Llei 18/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sempre que el valor del conjunt de les transmissions realitzades a partir de l'1 de gener de 2016 amb dret a l'aplicació dels percentatges no superi la quantitat de 400.000 euros.

  A aquests efectes es consideraran elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques aquells en els quals la desafectació d'aquestes activitats s'hagi produït amb més de tres anys d'antelació a la data de transmissió.

 2. Guanys generats després del 19 de gener de 2006:

  Es distingirà la part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006 de la generada a partir d'aquesta data.A aquests efectes, la part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006 vindrà determinat per la part del guany que proporcionalment correspongui al nombre de dies transcorreguts entre la data d'adquisició i el 19 de gener de 2006, ambdós inclusivament, respecte del nombre total de dies que hagués romàs l'element en el patrimoni del contribuent.

  La part del guany generat anteriorment a 20 de gener de 2006 es reduirà aplicant els coeficients reductors establerts en l'anterior normativa.La part del guany generat a partir del 20 de gener de 2006 no serà objecte de reducció.

  Si durant l'exercici s'haguessin efectuat transmissions a les resulti aplicable la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF s'hauran de complimentar les dades addicionals que se sol·liciten en l'epígraf G2 de la pàgina 9 de la declaració indicant el valor de transmissió de tots els elements patrimonials al guany patrimonial dels quals li hagués resultat d'aplicació aquest règim, transmesos des d'1 de gener de 2015 fins a la data de transmissió de l'element patrimonial (sense incloure el valor d'aquest últim).

RÈGIM ESPECIAL:VALORS ADMESOS A NEGOCIACIÓ (Directiva 2004/39/CE) Y ACCIONS O PARTICIPACIONS I.I.C ADQUIRITS ABANS DEL 31-12-94

El guany patrimonial obtingut es reduirà d'una de les dues formes següents:

 1. Si el valor de transmissió és igual o superior al que correspongui a efectes d'Impost sobre el Patrimoni de l'any 2005.

  La part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006 es reduirà aplicant els coeficients reductors.A aquests efectes, prendrà com a valor de transmissió el que correspongui als valors, accions o participacions a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni de l'any 2005.

 2. Si el valor de transmissió és inferior al que correspongui a efectes d'Impost sobre el Patrimoni de l'any 2005.

  En aquest cas la totalitat del guany patrimonial generat es reduirà aplicant els coeficients reductors.

GUANYS PATRIMONIALS DERIVATS D'ELEMENTS ADQUIRITS ABANS DEL 31-12-94 (D.T. 9a Llei)

Als guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques, adquirits abans de 31 de desembre de 1994, els seran d'aplicació els coeficients reductors establerts en l'anterior normativa de l'Impost.(D.T. 8a ap.2, regles 2a i 4a Llei 18/91) sempre que el valor del conjunt de les transmissions realitzades a partir de l'1 de gener de 2015 amb dret a l'aplicació dels percentatges no superi la quantitat de 400.000 euros.

Una vegada determinat la part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006, el seu import, es reduirà, en el seu cas, de la següent manera:

 1. Es calcularà el període de permanència en el patrimoni del contribuent anteriorment a 31 de desembre de 1996 de l'element patrimonial.A aquests efectes es prendrà com a període de permanència en el patrimoni del contribuent el nombre d'anys arrodonit per excés, que intervingui entre la data d'adquisició i el 31 de desembre de 1996.D'acord amb aquesta regla, un any i un dia constituiran dos anys;dos anys i un dia constituiran tres anys, i així successivament.

 2. Es calcularà prèviament el valor de transmissió de tots els elements patrimonials al guany patrimonial dels quals li hagués resultat d'aplicació aquest règim, trans­mitidos des d'1 de gener de 2015 fins a la data de transmissió de l'element patrimonial (sense incloure el valor d'aquest últim).

  Si aquest valor és superior a 400.000 euros, no es practicarà cap reducció en el guany derivat de la transmissió de l'immoble, encara en el cas, que existeixi una a la part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006.

 3. Si el valor de transmissió a què es refereix l'apartat anterior és inferior a 400.000 euros se sumarà l'esmentat valor i el valor de transmissió de l'element patrimonial, diferen­ciándose en funció del resultat les següents situacions:

  1. Que la suma sigui inferior a 400.000 euros

   En aquest cas, la part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006 es reduirà en l'import resultant d'aplicar els percentatges que s'indiquen en el nume­ro 4t següent, per cada any de permanència en el patrimoni del contribuent des de la seva adquisició fins a 31 de desembre de 1996 que excedeixi de dos.

  2. Que la suma sigui superior a 400.000 euros

   En aquest cas es practicarà la reducció a la part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006 que proporcionalment correspongui a la part del valor de transmissió de l'element patrimonial que, sumat a la quantia del punt 2n anterior, no superi 400.000 euros.

El límit de 400.000 euros és individual.Pel que es computa per a cada contribuent per la part del valor de transmissió que li correspongui dels elements transmesos a partir d'1 de gener de 2015, segons la titularitat de l'element sigui privativa o de guany.

Per determinar si s'assoleixen o no els 400.000 euros no es prendran en consideració els valors de transmissió corresponents als guanys patrimonials originats per la transmissió dels següents elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques:

 1. Els valors de transmissió corresponents a adquisicions efectuades després de 30 de desembre de 1994, en no ser aplicables els coeficients d'abatiment.

 2. Els valors de transmissió corresponents a transmissions que hagin originat un guany patrimonial no subjecte a l'impost en virtut del previst a l'article 33 de la Llei de IRPF o que es trobi exempta del mateix o en cas d'exempció parcial per reinversió, només s'exclourà el valor de transmissió que fos objecte de reinversió.

 3. Els valors de transmissió corresponents a transmissions d'accions o par­ticipaciones cotitzades en mercats oficials adquirides anteriorment al 31 de desembre de 1994 quan el seu valor d'adquisició sigui superior al valor a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni de 2005, ja que en aquest cas no s'aplicarien els coeficients d'abatiment.

A aquests efectes es consideraran elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques aquells en els quals la desafectació d'aquestes activitats s'hagi produït amb més de tres anys d'antelació a la data de transmissió.

S'haurà de distingir la part del guany que s'ha generat anteriorment a 20 de gener de 2006 de la generada a partir d'aquesta data.

 1. Guany generat fins al 19 de gener de 2006.

  L'aplicació dels coeficients reductors es duu a terme de la següent forma:

  1. Es determina per a cada element el guany o pèrdua d'acord amb les regles que siguin aplicables en cada cas.

  2. Si el resultat és una pèrdua patrimonial no serà objecte de reducció.

  3. En el cas de guanys patrimonials, el seu import es reduirà de la següent manera:

   1. Es prendrà com a període de permanència en el patrimoni del subjecte passiu el nombre d'anys que intervingui entre la data d'adquisició de l'element i el 31 de desembre de 1996, arrondoniment per excés.

    En el cas de drets de subscripció, prendrà com a període de permanència el que correspongui als valors dels quals procedeixin.

    Si s'haguessin efectuat millores en els elements patrimonials transmesos, prendrà com a període de permanència d'aquestes en el patrimoni del subjecte passiu el nombre d'anys que intervingui entre la data en què s'haguessin realitzat i el 31 de desembre de 1996, arrondoniment per excés.

   2. Si els elements patrimonials transmesos fossin béns immobles, drets sobre els mateixos o valors de les entitats compreses a l'article 108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, a excepció de les accions o participacions representatives del capital social o patrimoni de les Societats o Fons d'Inversió Immobiliària, el guany patrimonial es reduirà en un 11,11 per 100 per cada any de permanència que excedeixi de dos.

    Estaran no subjectes els guanys patrimonials derivats d'aquests elements quan a 31 de desembre de 1996 tinguessin un període de permanència superior a deu anys (adquirits abans del 31-12-86).

   3. Si els elements patrimonials transmesos fossin accions admeses a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors definits en la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'abril de 2004 relativa als mercats d'instruments financers, i representatives de la participació en fons propis de societats o entitats, a excepció de les accions representatives del capital social de Societats d'Inversió Mobiliària i Immobiliària, el guany patrimonial es reduirà en un 25 per 100 per cada any de permanència que excedeixi de dos.

    Estaran no subjectes els guanys patrimonials derivats d'aquests elements quan a 31 de desembre de 1996 tinguessin un període de permanència superior a cinc anys (adquirits abans del 31-12-91).

   4. Els restants guanys patrimonials es reduiran en un 14,28 per 100 per cada any de permanència que excedeixi de dos.

    Estaran no subjectes els guanys patrimonials derivats d'aquests elements quan a 31 de desembre de 1996 tinguessin un període de permanència superior a vuit anys (adquirits abans del 31-12-88).

  4. Si s'haguessin efectuat millores en els elements patrimonials transmesos, es distingirà la part del valor d'alienació que correspongui a cada component del mateix a efectes de l'aplicació del disposat les regles anteriors.
 2. Guany generat a partir del 20 de gener de 2006.

  El guany generat a partir del 20 de gener de 2006 no serà objecte de reducció.