Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.2.3. Millores

Quan s'hagin realitzat inversions o millores en l'element patrimonial transmès, haurà de determinar-se de forma separada el guany o pèrdua patrimonial imputable a la inversió o millora.

Valor de transmissió

Si s'han efectuada millores en els elements patrimonials transmesos, ha de distingir-se la part del valor d'alienació que correspongui a cada component del mateix.

Valor d'adquisició

Es considerarà com a valor d'adquisició el cost de la inversió o millora.

Data d'adquisició:

Es prendrà com data d'adquisició aquella en la que la inversió o millora s'hagi realitzat.