Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.2.3.Millores

Quan s'hagin realitzat inversions o millores en l'element patrimonial transmès, haurà de determinar-se de forma separat el guany o pèrdua patrimonial imputable a la inversió o millora.

Valor de transmissió

Si s'han efectuat millores en els elements patrimonials transmesos, s'ha de distingir la part del valor d'alienació que correspongui a cada component del mateix.

Valor d'adquisició

Es considerarà com a valor d'adquisició el cost de la inversió o millora.

Data d'adquisició:

Prendrà com a data d'adquisició aquella en què la inversió o millora s'hagi realitzat.