Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.4.1. Regles generals

IMPORT DELS GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS (art. 32 Llei)

L'import dels guanys o pèrdues patrimonials dels  elements patrimonials afectes a una activitat económicaserá el que resulti de la diferència entre el valor d'adquisició i el valor de transmissió dels elements patrimonials.

VALOR D'ADQUISICIÓ (art. 35.1.n) Llei)

Es considerarà com a valor d'adquisició el valor comptable, tenint en compte les amortitzacions que haguessin estat fiscalment deduïbles, computant-se en qualsevol cas l'amortització mínima, independentment de la seva efectiva consideració com a despesa. Es considerarà com a amortització mínima la resultant del període màxim d'amortització o el percentatge fix que correspongui, segons cada cas.

Actualització del valor d'adquisició

El valor d'adquisició s'actualitzarà, exclusivament en el cas de béns immobles, mitjançant l'aplicació dels coeficients que es poguessin establir en la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat.

INAPLICACIÓ DE COEFICIENTS REDUCTORS

Als guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials afectes a activitats econòmiques, no els seran en cap cas d'aplicació els coeficients reductors previstos per als guanys patrimonials derivats d'elements patrimonials no afectes adquirits abans de 31 de desembre de 1994.

A aquests efectes, es consideraran elements patrimonials afectes a activitats econòmiques aquells en els que la desafectació no s'hagi produït amb més de tres anys d'antelació a la data de transmissió.

ELEMENTS PATRIMONIALS AFECTES A UNA ACTIVITAT ECONÒMICA (art. 29 Llei; art. 22 Rgl.)

Es consideren elements patrimonials afectes a una activitat econòmica desenvolupada pel contribuent, amb independència que la seva titularitat, en cas de matrimoni, sigui comuna als dos cònjuges, els següents:

 • Els béns immobles en els que es desenvolupi l'activitat.

 • Els béns destinats als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de l'activitat.

 • Qualssevol altres elements patrimonials que siguin necessaris per a l'obtenció dels respectius rendiments.

NO TINDRAN LA CONSIDERACIÓ D'ELEMENTS AFECTES:

 • Els actius representatius de la participació en fons propis d'una entitat i de la cessió de capitals a tercers

 • Els actius destinats a l'ús particular del titular de l'activitat, com els d'esbargiment i esbarjo.

 • Els elements patrimonials que s'utilitzin simultàniament per a activitats econòmiques i per a necessitats privades, llevat que la utilització per a aquestes últimes sigui accessòria i notòriament irrellevant.

 • Els elements patrimonials que, essent de la titularitat del contribuent, no figurin en la comptabilitat o registres oficials de l'activitat econòmica que estigui obligat a portar el contribuent, llevat que hi hagi una prova en contra.

AFECTACIÓ PARCIAL

Quan es tracti d'elements patrimonials que serveixen només parcialment a l'objecte de l'activitat, l'afectació s'entén limitada a la part d'aquests que realment s'utilitzi en l'activitat de què es tracti.

En aquest sentit, només es consideren afectades les parts dels elements patrimonials que siguin susceptibles d'un aprofitament separat i independent de la resta. En cap cas són susceptibles d'afectació parcial elements patrimonials indivisibles.

AFECTACIÓ I DESAFECTACIÓ (art. 26.3 Llei)

L'afectació d'elements patrimonials o la desafectació d'actius fixos pel contribuent no constituirà alteració patrimonial, sempre que els béns o drets continuïn formant part del seu patrimoni.

S'entendrà que no ha existit afectació si es dugués a terme l'alienació dels béns o drets abans de transcorreguts tres anys des d'aquesta.

 • Valor d'afectació (art.23.1 Rgl.)

  L'afectació a activitats econòmiques de béns o drets del patrimoni personal es realitzaran pel valor d'adquisició que tinguessin en aquest moment.

 • Valor de desafectació (art. 23.2 Rgl.)

  En les desafectacions de béns o drets afectes a activitats econòmiques al patrimoni personal, es prendrà el seu valor comptable en el moment de la desafectació, calculat d'acord amb les amortitzacions que haguessin estat fiscalment deduïbles, computant-se en qualsevol cas l'amortització mínima.

Afectació a una activitat amb anterioritat al 1-1-1999

Quan l'element patrimonial que origina el guany o pèrdua patrimonial hagués estat afectat, amb posterioritat a la seva adquisició, del patrimoni personal a una activitat econòmica exercida pel contribuent, i amb anterioritat a l'1 de gener de 1999 es prendrà com data d'adquisició la que correspongui a l'afectació.

ELEMENTS PATRIMONIALS UTILITZATS PER A NECESSITATS PRIVADES DE FORMA ACCESSÒRIA I NOTÒRIAMENT IRRELLEVANT (art. 22.4 Rgl.)

El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable als automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors, motocicletes, aeronaus o embarcacions esportives o d'esbarjo, llevat dels supòsits següents:

 1. Els vehicles mixtos destinats al transport de mercaderies.

 2. Els destinats a la prestació de serveis de transport de viatgers mitjançant contraprestació.

 3. Els destinats a la prestació de serveis d'ensenyament de conductors o pilots mitjançant contraprestació.

 4. Els destinats als desplaçaments professionals dels representants o agents comercials.

 5. Els destinats a ser objecte de cessió d'ús amb habitualitat i onerositat.

A aquests efectes, es consideren automòbils de turisme, remolcs, ciclomotors i motocicletes els definits com a tals en l'annex del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, així com els definits com a vehicles mixtos en aquest annex i, en tot cas, els denominats vehicles tot terreny o tipus "jeep".