Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.4.2. Regla especial per a l'activitat d'autotaxi en estimació objectiva

TRANSMISSIÓ D'ACTIUS FIXOS INTANGIBLES EN L'ACTIVITAT DE TRANSPORT PER AUTOTAXIS

Els contribuents que exerceixin l'activitat de transport per autotaxis, classificada en l'epígraf 721.2 de la secció primera de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques, i determinin el seu rendiment net pel règim d'estimació objectiva, reduiran els guanys patrimonials que se'ls produeixin com a conseqüència de la transmissió d'actius fixos intangibles, quan aquesta transmissió estigui motivada per:

  • Incapacitat permanent.

  • Jubilació.

  • Cessament de l'activitat per reestructuració del sector.

  • Transmissió, sigui quina sigui la causa, a familiars fins al segon grau.

La reducció s'obtindrà aplicant al guany patrimonial les següents regles:

  1. Es distingirà la part del guany que s'hagi generat amb anterioritat a 1 de gener de 2015, entenent com a tal la part del guany patrimonial que proporcionalment correspongui al nombre de dies transcorreguts entre la data d'adquisició i 31 de desembre de 2014, tots dos inclosos, respecte del número total de dies que hagués romàs en el patrimoni del contribuent.

  2. La part del guany patrimonial generat amb anterioritat a 1 de gener de 2015 es reduirà aplicant els següents percentatges en funció del nombre d'anys transcorreguts des de la data d'adquisició fins a 31 de desembre de 2014.

Temps transcorregut des de l'adquisició de l'actiu fix immaterial

Percentatge aplicable

Més de dotze anys

100

Més d'onze anys

87

Més de deu anys

74

Més de nou anys

61

Més de vuit anys

54

Més de set anys

47

Més de sis anys

40

Més de cinc anys

33

Més de quatre anys

26

Més de tres anys

19

Més de dos anys

12

Més d'un any

8

Fins a un any

4