Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.4.3. Regla especial: transmissió elements patrimonials que hagin gaudit llibertat d'amortització

En la transmissió, a partir del 30 de març de 2012, d'elements afectes a activitats econòmiques que hagin gaudit de la llibertat d'amortització per inversions en elements d'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques, tant amb manteniment del treball (inversions realitzades en els anys 2009 i 2010) com sense l'exigència d'aquests requisits (inversions efectuades entre l'1 de gener de 2011 i el 30 de març de 2012), per al càlcul del guany o pèrdua patrimonial no es minorarà el valor d'adquisició en l'import de les amortitzacions fiscalment deduïdes que excedeixin les que haguessin estat fiscalment deduïbles de no haver-se aplicat aquella.

L'esmentat excés tindrà, per al transmitent, la consideració de rendiment íntegre de l'activitat econòmica durant el període impositiu en el que s'efectuï la transmissió.