Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.1.1.Premis obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries sense finalitats publicitàries

S'inclouen en aquest apartat els premis que hagin estat obtinguts com a conseqüència de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

No es computaran les pèrdues obtingudes en el període impositiu que excedeixin dels guanys obtinguts en el joc en el mateix període.L'esmentat còmput s'haurà d'establir a nivell global, quant a les obtingudes pel contribuent al llarg d'un mateix període impositiu i en relació estricta amb els imports guanyats o perduts en les apostes o jocs.

Només es computaran les pèrdues obtingudes pel joc, quan s'arrisquin quantitats de diners o objectes econòmicament avaluables en qualsevol forma sobre resultats futurs i incerts dependents en alguna mesura de l'atzar, i que permetin la seva transferència entre els participants, amb independència que predomini en ells el grau de destresa dels jugadors o sigui exclusiva o fonamentalment de sort, envit o atzar.Els premis podran ser en metàl·lic o especiï depenent de la modalitat de joc.

A efectes fiscals, i d'acord amb el definit anteriorment, les modalitats de joc en els que no es realitzi cap desemborsament econòmic, com programes o concursos desenvolupats en mitjans de comunicació, o combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries la contraprestació de les quals sigui l'adquisició d'algun producte sense cap cost addicional, no podran computar-se pèrdues en cap cas.

A aquests efectes en cap cas es computaran les pèrdues derivades de la participació en determinats jocs (Loteries i Apostes de l'Estat, Comunitats Autònomes, Sortejos de la ONCE, Creu Roja)

Així mateix, s'indicarà en aquest apartat les retencions i ingressos a compte practicats sobre els premis obtinguts, quantitats que el programa trasllada a la casella 0603 de la pàgina 17 de la declaració.

Important:La normativa de l'impost estableix que estan subjectes a l'impost a partir de la quantitat de 2.500 euros, sempre que el premi s'hagi produït fins al 4 de juliol de 2018, mitjançant un gravamen especial, determinats premis (Loteries i Apostes de l'Estat, Comunitats Autònomes, premis de la ONCE, Creu Roja, etc.)excloent qualsevol gravamen addicional pl'IRPF, per la qual cosa aquests premis no s'hauran de consignar en la declaració.

A partir del 5 de juliol de 2018 el gravamen especial s'aplica als premis superiors a 10.000 euros.

PREMIS EN METÀL·LIC

A través de finestra de captura de dades es consignarà la retenció practicada i l'import íntegre del premi obtingut, sense descomptar l'esmentada retenció.La persona que concedeixi el premi està obligada a emetre certificació on figurin aquests conceptes.El programa accepta fins a dos premis diferenciats.

PREMIS EN ESPÈCIE

A través d'una finestra de captura de dades es farà constar la valoració del premi (valor de mercat) i, separadament, l'ingrés a compte efectuat (l'import del qual el programa trasllada a la casella 0603 de la pàgina 17 de la declaració);conceptes que han de figurar en la certificació que està obligada a facilitar la persona que atorgui els premis.El programa accepta fins a dos premis diferenciats.

Ingrés a compte repercutit

Amb caràcter general, el "Ingrés íntegre" serà la suma de la "Valoració" i el "Ingrés a compte", tret que l'import d'aquest últim hagi estat repercutit al perceptor.

En aquest cas es consignarà en aquesta casella l'import de l'ingrés a compte repercutit, a fi que el programa no l'acumuli a la valoració per determinar els ingressos íntegres.