Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.1.3. Uns altres guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials

Amb caràcter general, s'inclouran en aquest apartat, els guanys (casella 0306) i les pèrdues (casella 0307) que no derivin de la transmissió d'elements patrimonials.

Els guanys derivats de subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat s'inclouran en la casella 0299.

Els guanys derivats de l'obtenció el 2018 d'unes altres diferents de les anteriors subvencions o ajuts destinats a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual o a la reparació de defectes estructurals en la mateixa, hauran d'incloure's en la casella 0300.

S'inclouran en la casella  0301  les subvencions i ajuts per a rehabilitació d'habitatges diferents de l'habitatge habitual. I s'inclourà per exemple en la casella 0288, la devolució d'una subvenció rebuda per a l'adquisició d'un habitatge de protecció oficial, com a conseqüència d'haver incomplert el requisit de no vendre l'habitatge en un determinat termini.

Les quantitats percebudes en concepte de Renda Bàsica d'Emancipació s'inclouran en la casella 00303.

Així mateix, s'inclouran en la casella  0285 els guanys obtinguts pels veïns com a conseqüència d'aprofitaments forestals en boscos públics.