Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.1.3.Altres guanys i pèrdues que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials

Amb caràcter general, s'inclouran en aquest apartat, els guanys (casella 0306) i les pèrdues (casella 0307) que no derivin de la transmissió d'elements patrimonials.

Els guanys derivats de subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat s'inclouran a la casella 0299.

Els guanys derivats de l'obtenció el 2018 d'altres de diferents de les anteriors subvencions o ajuts destinats a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual o a la reparació de defectes estructurals en la mateixa, s'hauran d'incloure en la casella 0300.

S'inclouran a la casella 0301  les subvencions i ajuts per a rehabilitació d'habitatges diferents de l'habitatge habitual.I s'inclourà per exemple a la casella 0288, la devolució d'una subvenció rebuda per a l'adquisició d'un habitatge de protecció oficial, com a conseqüència d'haver incomplert el requisit de no vendre l'habitatge en un determinat termini.

Les quantitats percebudes en concepte de Renda Bàsica d'Emancipació s'inclouran a la casella 00303.

Així mateix, s'inclouran en la casella 0285 els guanys obtinguts pels veïns com a conseqüència d'aprofitaments forestals en muntanyes públiques.