Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.4.5. Valor d'adquisició

A través d'una finestra de captura de dades haurà d'indicar els següents conceptes:

 • IMPORT DE L'ADQUISICIÓ

  Com a regla general, es consignarà l'import real pel qual aquesta adquisició s'hagi efectuat.

  Quan l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu (herència o donació) es prendrà per un import real el que resulti de l'aplicació de les normes de l'Impost sobre Successions i Donacions.

  Transmissió d'elements afectes a activitats econòmiques

  Si es tracta de la transmissió d'un element afecte a una activitat econòmica, es consignarà el preu d'adquisició o cost de producció de l'element transmès tenint en compte les amortitzacions fiscalment deduïbles.

  Atenció: el programa no té en compte el càlcul dels guanys o pèrdues derivades d'elements patrimonials acollits a l'Actualització de Balanços.

 • DESPESES I TRIBUTS

  S'inclouran en aquestes caselles les despeses i els tributs inherents a l'adquisició, exclosos els interessos, que haguessin estat satisfets per l'adquirent, indicant la data en què es va produir la despesa.

 • AMORTITZACIONS

  Quan es tracti de la transmissió d'elements patrimonials de la qual amortització hagi estat fiscalment deduïble (immobles arrendats o elements afectes a activitats econòmiques), es faran constar les amortitzacions fiscalment deduïbles l'any en què es van deduir.

  Béns no afectes: Per a les amortitzacions corresponents a l'any 1994 i 2010 haurà de consignar la data de la dotació, si és diferent del 31 de desembre.

  Béns afectes: Per a les amortitzacions corresponents a l'any 2010 haurà de consignar la data de la dotació, si és diferent del 31 de desembre.

  Si l'element transmès és un immoble, el programa actualitzarà els diferents components del valor d'adquisició aplicant els coeficients d'actualització que corresponen als béns afectes o no afectes segons que correspongui.

El valor d'adquisició per a elements afectes, tenint en compte el que s'ha dit anteriorment, estarà format per:

 • El valor d'adquisició del bé (o cost de producció o valor d'afectació)

 • Més: El cost de les inversions o millores efectuades en l'element transmès.

 • Menys : L'import de les amortitzacions fiscalment deduïbles, computant-se, en qualsevol cas, l'amortització mínima.

 • Menys : L'import de les alienacions parcials que, si escau, s'haguessin realitzat amb anterioritat, així com les pèrdues sofertes per l'element patrimonial.