Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.4.Guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions d'altres elements patrimonials

S'inclouran en aquest apartat els guanys i pèrdues patrimonials (que no procedeixin d'Institucions d'Inversió Col·lectiva o de premis, ni d'accions admeses a negociació en mercats oficials que s'han de declarar en els apartats anteriors), que es posin de manifest en ocasió de transmissions d'elements patrimonials o millores realitzades en els mateixos.

Exempció per reinversió en habitatge habitual

Quan el guany patrimonial derivi de la transmissió de l'habitatge habitual del contribuent i a la mateixa li sigui d'aplicació l'exempció per reinversió (total o parcial) s'hauran d'emplenar les dades exigides en aquest apartat.

Podran tenir exempció els guanys patrimonials que es posin de manifest en la transmissió de l'habitatge habitual del contribuent quan l'import total del valor de transmissió es reinverteixi en l'adquisició o rehabilitació d'un nou habitatge, en les condicions que s'indiquen a continuació.A aquests efectes, s'entendrà que el contribuent està transmetent el seu habitatge habitual, quan constitueixi el seu habitatge habitual en aquell moment o hagués tingut tal consideració fins a qualsevol dia dels dos anys anteriors a la data de transmissió.

Quan per adquirir l'habitatge transmès el contribuent hagi utilitzat finançament aliè, es considerarà, exclusivament a aquest efecte, com a import total obtingut, el resultant de minorar el valor de transmissió en el principal del préstec que estigui pendent d'amortitzar en el moment de la transmissió.

Igualment donaran de dret a l'exempció per reinversió les quantitats obtingudes en l'alienació que es destinin a satisfer el preu d'un nou habitatge habitual que s'hagués adquirit en el termini dels dos anys anteriors a aquella.

Termini per a la reinversió

La reinversió de l'import obtingut en l'alienació s'ha d'efectuar, d'una sola vegada o successivament, en un període no superior a dos anys.

S'entendrà que la reinversió s'efectua dins de termini quan la venda s'hagi efectuat a terminis o amb preu ajornat, sempre que l'import dels terminis es destini a la finalitat indicada dins del període impositiu en què es vagin percebent.

Quan, conforme al disposat en els paràgrafs anteriors, la reinversió no es realitzi el mateix any de l'alienació, el contribuent vindrà obligat a fer constar en la declaració de l'Impost de l'exercici en el que s'obtingui el guany de patrimoni la seva intenció de reinvertir en les condicions i terminis assenyalats.

Reinversió parcial

En el cas que l'import de la reinversió fos inferior a l'import total del valor de transmissió, només s'exclourà de gravamen la part proporcional del guany patrimonial que correspongui a la quantitat efectivament invertida en les condicions d'aquest article.

Incompliment de les condicions

L'incompliment de qualsevol de les condicions que s'estableixen en aquest article determina la subjecció a gravamen de la part del guany patrimonial corresponent.

En tal cas, el contribuent imputarà la part del guany patrimonial no exempt a l'any de la seva obtenció, practicant declaració-liquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, i es presentarà en el termini que intervingui entre la data en què es produeixi l'incompliment i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi l'esmentat incompliment

8.2.6.2.5.Imputació de guanys i pèrdues produïdes en exercicis anteriors8.2.6.3.Acollides a diferimiento per imputació de guanys patrimonials per reinversió
  1. 8.2.6.2.4.1.Tipus d'element patrimonial
  2. 8.2.6.2.4.2.Dates d'adquisició i transmissió
  3. 8.2.6.2.4.3.Valor de transmissió:elements no afectes
  4. 8.2.6.2.4.4.Valor de transmissió:elements afectes
  5. 8.2.6.2.4.5.Valor d'adquisició
  6. 8.2.6.2.4.6.Altres guanys patrimonials (a integrar a la Base Imposable de l'Estalvi)