Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.4.4. Valor de transmissió: elements afectes

A través d'una finestra de captura de dades apareixen els següents conceptes:

 • TRANSPORT PER AUTOTAXIS: transmissió d'actius fixos intangibles

  Es marcarà amb una "X" aquesta casella quan el guany o pèrdua es derivi de la transmissió d'actius fixos intangibles (llicència del taxi) realitzada per un contribuent que exerceixi l'activitat de transport per autotaxis, classificada en l'epígraf 721.2 de l'IAE, que determini el seu rendiment net pel règim d'estimació objectiva i tingui dret al règim transitori especial de reducció del guany patrimonial produït.

 • IMPORT DE LA TRANSMISSIÓ

  Com a regla general, es consignarà l'import real pel qual l'alienació s'hagués efectuat.

  Per un import real del valor d'alienació es prendrà l'efectivament satisfet, sempre que no resulti inferior al normal de mercat, cas en què prevaldrà aquest.

  Quan la transmissió hagués estat a títol lucratiu (herència o donació), es prendrà per un import real el que resulti de l'aplicació de les normes de l'Impost sobre Successions i Donacions.

 • DESPESES DE LA TRANSMISSIÓ

  Es consignaran les despeses i els tributs inherents a la transmissió quant resultin satisfets pel transmitent.

 • OPERACIONS A TERMINIS: import cobrat l'any 2016 (art. 14.2.d) Llei)

  Es consideren operacions a terminis o amb preu ajornat aquelles preu del qual es percebi, totalment o parcialment, mitjançant pagaments successius, sempre que el període transcorregut entre l'entrega o la posada a disposició i el venciment de l'últim termini sigui superior a l'any.

  En el cas d'operacions a terminis o amb preu ajornat, el contribuent podrà optar per imputar proporcionalment les rendes obtingudes en tals operacions, a mesura que es facin exigibles els cobraments corresponents.

  Si es tracta d'una operació a terminis o amb preu ajornat, es consignarà una "X" en la casella establerta a l'afecte i s'indicarà la part de l'import de transmissió cobrada l'any 2018, llevat que s'opti per imputar íntegrament el guany o pèrdua patrimonial al moment de la transmissió.

  En cas que l'operació s'hagi realitzat al comptat, haurà de deixar-se aquestes caselles sense complimentar.

 • OPERACIONS DE RECOMPRA DE L'ELEMENT TRANSMÈS

  Es marcarà aquesta casella si la transmissió origina una pèrdua i els elements patrimonials transmesos han estat adquirits novament  en els  terminis i condicions previstes en l'article 33.5, lletres e), f) i g) de la Llei de l'impost, ja que la pèrdua patrimonial no haurà de computar-se fins que no es produeixi la posterior transmissió definitiva dels elements patrimonials readquirits. La pèrdua haurà de ser declarada i quantificada en la declaració de l'exercici en el que s'hagués generat encara que no s'integri a efectes liquidatoris.