Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.4.6. Uns altres guanys patrimonials (a integrar en la Base Imposable de l'Estalvi)

En aquest apartat s'inclouran la resta de guanys patrimonials que han de ser integrades en la Base Imposable de l'Estalvi, com poden ser els interessos indemnitzatoris percebuts. No s'integraran els interessos indemnitzatoris percebuts amb motiu de la devolució d'interessos amb motiu de les “clausulas sòl” ja que aquestes estan no subjectes a l'impost.