Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.4.6.Altres guanys patrimonials (a integrar a la Base Imposable de l'Estalvi)

En aquest apartat s'inclouran la resta de guanys patrimonials que han de ser integrats a la Base Imposable de l'Estalvi, com poden ser els interessos indemnitzatoris percebuts.No s'integraran els interessos indemnitzatoris percebuts en ocasió de la devolució d'interessos amb motiu de les “clausulas terra” ja que aquestes estan no subjectes a l'impost.