Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.4.3.Valor de transmissió:elements no afectes

VALOR DE TRANSMISSIÓ (Elements no afectes)

Després d'indicar les dates de transmissió i adquisició, a través d'una finestra de captura de dades haurà de facilitar les següents dades:

 • Import de la transmissió

  Com a regla general, es consignarà el import real pel qual l'alienació s'hagués efectuat.

  Per import real del valor d'alienació es pren el satisfet efectivament, sempre que no sigui inferior al normal de mercat, ja que en aquest cas prevaldrà aquest.

  Quan la transmissió hagués estat a títol lucratiu (herència o donació), prendrà per import real el que resulti de l'aplicació de les normes de l'Impost sobre Successions i Donacions.

 • Valor a efectes de l'impost sobre el patrimoni de l'any 2005 (exclusivament per a valors negociats en mercats organitzats adquirits abans del 31-12-1994)

  Es consignarà el valor a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni de l'any 2005.L'esmentat valor serà el valor de negociació mitjana corresponent al quart trimestre de 2005 recollit en l'Ordre del Ministeri d'economia i hisenda EHA/492/2006, de 17 de febrer.El valor que ha de reflectir serà el resultat de multiplicar el nombre d'accions pel seu valor unitari

 • Despeses de la transmissió

  Es consignaran les despeses i tributs inherents a la transmissió quan resultin satisfets pel transmitent.

El resultat s'obtindrà de la diferència dels imports globals de les transmissions efectuades a l'exercici, indicant si alguna de les esmentades transmissions aquesta aplicada a la constitució de rendes vitalícies per a contribuents majors de 65 anys, o afectada per l'aplicació dels coeficients correctors, i l'import global de les adquisicions.

Haurà de marcar les caselles corresponents, en la transmissió d'elements patrimonials, si aquests estan afectats pels coeficients reductors per a adquisicions realitzades abans de 31 de desembre de 1994.I si, per cada element, vol esgotar el límit que existeix de 400.000 euros per poder aplicar els esmentats coeficients.

 • OPERACIONS A TERMINIS:import cobrat l'any 2018 (art. 14.2.d) Llei)

  Es consideren operacions a terminis o amb preu ajornat aquelles el preu de les quals es percebi, totalment o parcialment, mitjançant pagaments successius, sempre que el període transcorregut entre el lliurament o la posada a disposició i el venciment de l'últim termini sigui superior a l'any.

  En el cas d'operacions a terminis o amb preu ajornat, el contribuent pot optar per imputar proporcionalment les rendes obtingudes en aquestes operacions, a mesura que es facin exigibles els cobraments corresponents.

  Si es tracta d'una operació a terminis o amb preu ajornat, es consignarà una "X" a la casella establerta a l'afecte i s'indicarà la part de l'import de transmissió cobrada l'any 2018 tret que s'opti per imputar íntegrament el guany o pèrdua patrimonial al moment de la transmissió.

  L'exercici de l'acció per a la imputació temporal de l'aplicació del criteri de cobraments ajornats s'ha d'efectuar element per element consignant una “X” a la casella habilitada a l'efecte que correspongui a l'element patrimonial.

  En cas que l'operació s'hagi realitzat al comptat, s'haurà de deixar aquesta casella sense complimentar.

 • EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ (HABITATGE HABITUAL)

  Quan el guany patrimonial provingui de l'alienació de l'habitatge habitual i la   quantitat obtinguda en la transmissió es reinverteixi total o parcialment en l'adquisició d'un altre habitatge habitual, s'haurà de reflectir l'import reinvertit o que es vagi a reinvertir, sempre que es compleixin les condicions reglamentàriament previstes per exonerar de gravamen el guany derivat de la venda.

  El programa calcularà el guany patrimonial obtingut i l'import exempt, i traslladarà les dades a l'apartat G1.

  • Import reinvertit:

   • Import reinvertit fins a 31-12-2018

    Es reflectirà l'import reinvertit durant l'any 2018 en l'adquisició d'un nou habitatge habitual.

    La reinversió s'haurà d'efectuar, d'una sola vegada o successivament, en un període no superior a dos anys.

   • Importi compromès a reinvertir, després de 2018, en els dos anys següents

    Es farà constar l'import la reinversió del qual es compromet efectuar en els dos anys següents a la transmissió de l'habitatge anterior.

    S'entendrà que la reinversió s'efectua dins de termini quan la venda s'hagi efectuat a terminis o amb preu ajornat, sempre que l'import dels terminis es destini a la finalitat indicada dins del període impositiu en què es vagin percebent.

  • Préstec per a l'adquisició de l'habitatge transmès pendent d'amortitzar:

   Si per adquirir l'habitatge transmès el contribuent hagués utilitzat finançament aliè, s'indicarà en aquesta casella el principal del préstec que es trobi pendent d'amortitzar en el moment de la transmissió.

TRANSMISSIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS PER CONTRIBUENTS MAJORS DE 65 ANYS AMB REINVERSIÓ DE L'IMPORT OBTINGUT EN RENDES VITALÍCIES.(Apartat G6 de la declaració)

Queden exempts de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la transmissió d'elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys, sempre que l'import total obtingut per la transmissió es destini a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor.

Tingui's en compte que l'exempció per reinversió en rendes vitalícies també resulta aplicable als guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials afectes a activitats econòmiques, així com a les obtingudes a través d'entitats en atribució de rendes quan el membre de l'entitat realitzi la reinversió complint els requisits exigits.

Termini de la reinversió

La renda vitalícia s'haurà de constituir en el termini de sis mesos des de la data de transmissió de l'element patrimonial.

No obstant això, quan el guany patrimonial estigui sotmès a retenció i el valor de trans­misión minorat en l'import de la retenció es destini íntegrament a constituir una renda vitalícia en l'esmentat termini de sis mesos.El termini per destinar l'import de la retenció, en el seu cas, a la constitució de la renda vitalícia s'ampliarà fins a l'acabament de l'exercici següent a aquell en el qual s'efectuï la transmissió.

Condicions i requisits per a l'aplicació de l'exempció

 1. El contracte de renda vitalícia s'haurà de subscriure entre el contribuent, que tindrà con­dición de beneficiari, i una entitat asseguradora.

  Als contractes de renda vitalícia podran establir-se mecanismes de reversió o períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de mort una vegada constituïda la renda vitalícia.

 2. La renda vitalícia haurà de tenir una periodicitat inferior o igual a l'any, començant a per­cibirse en el termini d'un any des de la seva constitució, i l'import anual de les rendes no podrà decréixer en més d'un cinc per cent respecte de l'any anterior.

 3. c) El contribuent haurà de comunicar a l'entitat asseguradora que la renda vitalícia que es contracta constitueix la reinversió de l'import obtingut per la transmissió d'elements patrimonials, a efectes de l'aplicació de l'exempció prevista en aquest article.

Límit màxim de la reinversió

La quantitat màxima total la reinversió de la qual a la constitució de rendes vitalícies donarà de dret a aplicar l'exempció serà de 240.000 euros.

Si com a conseqüència de la reinversió de l'import d'una transmissió en una renda vitalícia se superés, considerant les reinversions anteriors, la quantitat de 240.000 euros, úni­camente es considerarà reinvertit l'import de la diferència entre 240.000 euros i l'import de les reinversions anteriors.

Reinversió parcial

Quan l'import reinvertit sigui inferior al total del percebut en la transmissió, únicamen­te s'exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida.

Reinversió l'any diferent al de l'alienació

Quan la reinversió no es realitzi el mateix any de l'alienació, el contribuent vindrà obligat a fer constar en la declaració de l'exercici en el que s'obtingui el guany de patrimoni la seva intenció de reinvertir en les condicions i terminis assenyalats, complimentant per a això els epígrafs G2, pàgines 11 i 12,  i G6 de la pàgina 13, respectivament, de la declaració.

Incompliment de les condicions de la reinversió anticipació, total o parcial, dels dere­chos econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda

L'incompliment de qualsevol de les condicions establertes en aquest article, o l'antici­pación, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, determinarà la submissió a gravamen del guany patrimonial corresponent.

En tal cas, el contribuent imputarà el guany patrimonial no exempt a l'any del seu obten­ción, practicant autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, i es presentarà en el termini que intervingui entre la data en què es produeixi l'incompliment i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi l'esmentat incompliment.

 • OPERACIONS DE RECOMPRA DE L'ELEMENT TRANSMÈS

  Es marcarà aquesta casella si la transmissió origina una pèrdua i els elements patrimonials transmesos (o valors homogenis) han estat adquirits novament en els terminis i condicions previstos a l'article 33.5, lletres e), f) i g) de la Llei de l'Impost, ja que la pèrdua patrimonial no s'haurà de computar fins que no es produeixi la posterior transmissió definitiva dels elements patrimonials (o valors homogenis) readquirits.No obstant això, la pèrdua haurà de ser declarada i quantificada en la declaració de l'exercici en el qual s'hagués generat encara que no s'integri a efectes liquidatoris.

 • GUANYS PATRIMONIALS OBTINGUTS PER LA TRANSMISSIÓ D'IMMOBLES URBANS ADQUIRITS DE FORMA ONEROSA ENTRE EL 12 DE MAIG I 31 DE DESEMBRE DE 2012

  Haurà de marcar amb una X, a la casella corresponent si el guany produït és per l'alienació d'un immoble urbà adquirit entre les dates 12 de maig de 2012 i 31 de desembre de 2012.

 1. 8.2.6.2.4.3.1.Accions cotitzades:valor a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni de 2005