Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.4.3.1.Accions cotitzades:valor a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni de 2005

Annex, relatiu a la renda variable, de l'Ordre EHA/492/2006, de 17 de febrer, per la qual s'aprova la relació de valors negociats en mercats organitzats, amb el seu valor de negociació mitjana corresponent al quart trimestre de 2005, a efectes de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni de 2005 (BOE de 27 de febrer de 2006).