Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.4.1. Tipus d'element patrimonial

TIPUS D'ELEMENT PATRIMONIAL

S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà de seleccionar una de les següents claus:

Si el guany o pèrdua patrimonial procedeix d'elements no afectes a activitats econòmiques:

 • Clau 1. Béns immobles i drets reals sobre els mateixos

  Es marcarà aquest apartat si el guany o pèrdua patrimonial es deriva de béns immobles, millores o drets reals que recaiguin sobre els mateixos.

  Se seleccionarà a més la clau corresponent a la situació de l'immoble i es consignarà la referència cadastral.

 • Clau 2. Altres drets sobre béns immobles i valors d'entitats de l'article 108 Llei 24/1988

  Es marcarà aquest apartat si el guany o pèrdua prové:

  • De drets personals sobre béns immobles

  • De la transmissió de valors de les entitats compreses en l'article 108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors (entitats amb patrimoni predominantment immobiliari), a excepció de les accions o participacions representatives del capital social o patrimoni de les Societats o Fons d'Inversió Immobiliària. Si els esmentats valors estan admesos a negociació en els mercats regulats de valors definits en la Directiva 2004/39/CEE, haurà de marcar una X en la casella establerta a l'efecte.

 • Clau 3. Accions sense cotització oficial

  Es marcarà aquest apartat quan es tracti d'accions no admeses a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors espanyols o en qualsevol altre dels definits en la Directiva 2004/39/CEE.

 • Clau 4. Accions admeses a negociació en els mercats secundaris oficials de valors esmentats en el punt anterior quan la transmissió de les mateixes no s'hagi efectuat en aquests mercats o teniu la consideració d'operacions a terminis o amb preu ajornat.

 • Clau 5. Altres elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques

  Es marcarà aquest apartat quan el guany o pèrdua provingui de qualssevol altres béns o drets no inclosos en els apartats anteriors.

Atenció:

En cas que al guany patrimonial obtingut no li sigui d'aplicació els  coeficients reductors  establerts per als béns o drets adquirits abans del 31/12/1994, deurà marcar una "X" en l'apartat corresponent de la finestra de captura de dades.

En concret deurà marcar una "X" en els supòsits següents:

 • Transmissió d'elements patrimonials adjudicats als socis en la dissolució i liquidació de societats transparents (DT 16è RD Leg.4/2004).

 • Transmissió d'elements patrimonials aportats als patrimonis protegits de les persones amb discapacitat quan la transmissió es realitzi pels titulars d'aquests patrimonis (D.A 18a Llei 35/2006).

Si el guany o pèrdua patrimonial procedeix d'elements afectes a activitats econòmiques:

 • Clau 6. Béns immobles i drets reals sobre els mateixos, afectes a activitats econòmiques

  Es marcarà aquest apartat si el guany o pèrdua patrimonial es deriva de béns immobles.

  Se seleccionarà a més la clau corresponent a la situació de l'immoble i es consignarà la referència cadastral.

  Clau de situació de l'immoble:

  • Clau 1. Immoble amb referència cadastral situat en qualsevol punt del territori espanyol, excepte el País Basc i Navarra.

  • Clau 2.Immoble situat en la Comunitat Autònoma del País Basc o a la Comunitat Foral de Navarra.

  • Clau 3.Immoble en qualsevol de les situacions anteriors però sense referència cadastral.

  • Clau 4. Immoble situat a l'estranger.

 • Clau 7. Altres elements patrimonials afectes a activitats econòmiques

  Es marcarà aquest apartat quan el guany o pèrdua provingui d'uns altres elements patrimonials.