Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.5.Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials d'exercicis anteriors (a integrar en la base imposable de l'estalvi)

IMPUTACIÓ A 2018 DE GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS D'EXERCICIS ANTERIORS

S'inclouran en aquest apartat els següents guanys i pèrdues patrimonials produïts en exercicis anteriors:

 • Guanys o pèrdues patrimonials pendents d'imputar per operacions a terminis

  En el cas d' operacions a terminis  o amb preu ajornat, el contribuent podrà optar per imputar proporcionalment les rendes obtingudes en tals operacions, a mesura que es facin exigibles els cobraments corresponents.

  En l'epígraf que correspongui d'aquest apartat, es faran constar els guanys o pèrdues patrimonials, pendents d'imputar per operacions a terminis d'exercicis anteriors, cobrament del qual s'hagi produït, totalment o parcialment l'any 2018.

 • Integració diferida de determinades pèrdues per recompra

  Si una transmissió origina pèrdues patrimonials i els elements patrimonials transmesos (o valors homogenis) han estat adquirits novament en els  terminis i condicions  previstes en l'article 33.5, lletres e), f) i g) de la Llei de l'impost, la pèrdua patrimonial no pot computar-se fins que no es produeixi la posterior transmissió definitiva dels elements patrimonials (o valors homogenis) readquirits.

  Quan resulti d'aplicació aquest règim, s'inclouran en aquest apartat les pèrdues patrimonials, que sigui procedent integrar l'any 2018 per haver-se produït en aquest exercici la transmissió definitiva dels elements patrimonials (o valors homogenis) readquirits.

  Aquesta integració de les pèrdues procedents d'anys anteriors és independent de la tributació que correspongui al guany o pèrdua originada com a conseqüència de la transmissió dels elements patrimonials (o valors homogenis) readquirits.

EMPLENAMENT

IMPORT DEL GUANY O PÈRDUA PATRIMONIAL IMPUTABLE A 2018

 • Guanys o pèrdues patrimonials pendents d'imputar per operacions a terminis

  Es consignarà la part de l'import del guany o pèrdua patrimonial imputable a l'any 2018 en funció dels cobraments que s'hagin produït o siguin exigibles en aquest exercici.

 • Integració diferida de determinades pèrdues per recompra

  Es consignaran les pèrdues patrimonials que sigui procedent integrar l'any 2018 per haver-se produït en aquest exercici la transmissió definitiva dels elements patrimonials o valors homogenis readquirits.