Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.5.1. Règim especial d'entitats no residents

Aquest apartat es complimentarà per aquells contribuents, que essent socis d'entitats no residents a Espanya, s'hagin vist afectats en aquest exercici per operacions de fusió, escissió o bescanvi de valors realitzades per aquestes entitats.