Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.5.3.1. Tutela i acolliment de menors

Tutela

La tutela, regulada en els articles  199 i següents del Codi civil (sens perjudici de la legislació foral i especial existde menors o incapacitadosente), ha de constituir-se mitjançant resolució judicial que haurà d'inscriure's en el Registre Civil.

Acolliment de menors 

D'acord amb el que preveu els articles 173.bis del Codi civil l'acolliment familiar podrà adoptar les següents modalitats tenint en compte la seva durada i objectius:

a) Acolliment familiar d'urgència, principalment per a menors de sis anys, que tindrà una durada no superior a sis mesos, en tant es decideix la mesura de protecció familiar que correspongui.

b) Acolliment familiar temporal, que tindrà caràcter transitori, bé perquè de la situació del menor es prevegi la reintegració d'aquest en la seva pròpia família, o bé en tant s'adopti una mesura de protecció que revista un caràcter més estable com l'acolliment familiar permanent o l'adopció. Aquest acolliment tindrà una durada màxima de dos anys, llevat que l'interès superior del menor aconselli la pròrroga de la mesura per la previsible i immediata reintegració familiar, o l'adopció d'una altra mesura de protecció definitiva.

c) Acolliment familiar permanent, que es constituirà bé en finalitzar el termini de dos anys d'acolliment temporal per no ser possible la reintegració familiar, o bé directament en casos de menors amb necessitats especials o quan les circumstàncies del menor i la seva família així l'aconsellin. L'Entitat Pública podrà sol·licitar del jutge que atribueixi a les acollidores permanents aquelles facultats de la tutela que facilitin l'acompliment de les seves responsabilitats, atenent, en qualsevol cas, a l'interès superior del menor