Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.5.3.Mínim per descendent

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS DESCENDENTS

Originen dret a l'aplicació del mínim per descendents les persones que compleixin les següents condicions en la data de meritació de l'impost:

 • Que es tracti de descendents menors de 25 anys (o qualsevol que sigui la seva edat quan el descendent amb discapacitat i s'acrediti, en la data de meritació de l'Impost, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100).

  S'assimilen als descendents aquelles persones vinculades al contribuent per raó de tutela i acolliment, en els termes previstos en la legislació civil aplicable.

 • Que convisquin amb el contribuent o depenguin econòmicament.Entre altres casos, es considerarà que conviuen amb el contribuent els descendents que, depenent del mateix, estiguin internats en centres especialitzats.

 • Que no tinguin rendes anuals superiors a 8.000 euros, exclosos les exemptes.

 • Que no presentin declaració per l'Impost amb rendes superiors a 1.800 euros (exceptuant el cas de tributació conjunta amb els pares, que no impedeix l'aplicació del mínim familiar per descendents).

IMPORT

Per cada descendent que generi dret a l'aplicació del mínim, podran reduir-se les següents quanties:

 • Pel primer:2.400 euros anuals.
 • Pel segon:2.700 euros anuals.
 • Pel tercer:4.000 euros anuals.
 • Pel quart i següents:4.500 euros anuals.

L'ordre dels descendents es determinarà segons la seva data de naixement.

Descendents menors de tres anys:

Quan el descendent sigui menor de tres anys, el mínim anterior s'augmentarà en 2.800 euros anuals.

En els supòsits d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, l'esmentat augment es produirà, amb independència de l'edat del menor, en el període impositiu en què s'inscrigui en el Registre Civil i en els dos següents.Quan la inscripció no sigui necessària, l'augment es podrà practicar en el període impositiu en què es produeixi la resolució judicial o administrativa corresponent i en els dos següents.

Importante:

En cas de mort durant el període impositiu, d'un descendent que compleixi els requisits exigits, el mínim per descendents serà de 2.400 euros anuals.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació del mínim per descendents, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.

No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentiu amb el descendent, l'aplicació del mínim correspondrà als de grau més proper, tret que aquests no tinguin rendes anuals superiors a 8.000 euros anuals, exclosos les exemptes, en el cas dels quals correspondrà als del següent grau.

COMUNITAT DE MADRID:

Per al càlcul del gravamen autonòmic de la Comunitat de Madrid s'aplicaran els següents imports de mínims per descendents:

 • 2.400 euros anuals pel primer descendent que generi dret a l'aplicació del mínim per descendents.

 • 2.700 euros anuals pel segon.

 • 4.400 euros anuals pel tercer.

 • 4.950 euros anuals pel quart i següents.

Quan el descendent sigui menor de tres anys, la quantia que correspongui al mínim per descendents, de les indicades en aquesta disposició, s'augmentarà en 2.800 euros anuals.

ILLES BALEARS:

Per al càlcul del gravamen autonòmic de les Illes Balears, s'aplicaran els següents imports de mínim per descendents:

 • 2.400 euros anuals pel primer descendent que generi dret a l'aplicació del mínim per descendents.

 • 2.700 euros anuals pel segon.

 • 4.400 euros anuals pel tercer.

 • 4.950 euros anuals pel quart i següents.

 1. 8.5.3.1.Tutela i acolliment de menors