Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.6.1.1. Quota íntegra estatal

El càlcul de la quota íntegra estatal corresponent a la base liquidable general es realitzarà de la següent manera:

  1. A la base liquidable general (sense descomptar l'import del mínim personal i familiar) se li aplicaran els tipus corresponents a l'escala general de l'impost.

  2. S'aplicarà la mateixa escala a la part de base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar.

  3. Es restarà a la quota resultant de l'apartat 1 la quota resultant de l'apartat 2

L'escala general aplicable en l'exercici 2018 serà:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

9,50

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

35.200,00

4362,75

24.800,00

18,50

60.000,00

8,950,75

En endavant

22,50

Tipus mitjà de gravamen estatal

S'entendrà per tipus mitjà de gravamen estatal el derivat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir la quota obtinguda, prevista en l'article 63 de la Llei de l'impost, per la base liquidable general.

El tipus mitjà de gravamen estatal s'expressarà amb dos decimals.