Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.6.1.1.Quota íntegra estatal

El càlcul de la quota íntegra estatal corresponent a la base liquidable general es realitzarà de la següent forma:

  1. A la base liquidable general (sense descomptar l'import del mínim personal i familiar) se li aplicaran els tipus corresponents a l'escala general de l'impost.

  2. S'aplicarà la mateixa escala a la part de base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar.

  3. Es restarà a la quota resultant de l'apartat 1 la quota resultant de l'apartat 2

L'escala general aplicable a l'exercici 2018 serà:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

9,50

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

35.200,00

4362,75

24.800,00

18,50

60.000,00

8,950,75

D'ara endavant

22,50

Tipus de gravamen general estatal

S'entendrà per tipus de gravamen general estatal el derivat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir la quota obtinguda, prevista a l'article 63 de la Llei de l'Impost, per la base liquidable general.

El tipus de gravamen general estatal s'expressarà amb dos decimals.