Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.1.1.1. Comunitat Autònoma de Catalunya

La Comunitat Autònoma de Catalunya ha establert en el tram autonòmic els següents percentatges de deducció:

 1. Amb caràcter general: El 7,5%.

 2. El 15% si es tracta de les obres d'adequació de l'habitatge habitual en persones amb discapacitat.
 3. Règim especial: Quan es tracti de contribuents que haguessin adquirit l'habitatge habitual abans del 30-07-2011, o satisfeta quantitats per a la construcció de la mateixa abans d'aquesta data, el percentatge serà del 9%. Només es podrà aplicar aquest percentatge en cas d' adquisició i construcció de l'habitatge habitual, sense que pugui aplicar-se per als supòsits de rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual, o aportacions a comptes habitatges.

  Per a l'aplicació del percentatge del 9% ha de donar-se alguna de les següents condicions :

  1. Tenir 32 o menys anys d'edat a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31de desembre).

  2. Haver estat en l'atur durant 183 dies o més durant l'exercici.

  3. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

  4. Formar part d'una unitat familiar que inclogui almenys un fill en la data de meritació de l'impost.

  Per poder gaudir del percentatge del 9 per 100 de deducció, és necessari que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, en la declaració de l'IRPF del contribuent corresponent a l'exercici en el que s'aplica la deducció no excedeixi 30.000 euros.

  En el cas de tributació conjunta, aquest límit es computa de manera individual per a cadascun dels contribuents que tingui dret a la deducció per haver realitzat inversions en l'habitatge habitual durant l'exercici.