Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.1.1.Adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual

IMPORTANT: La deducció que a continuació s'exposa no és aplicable quan l'adquisició, construcció o les quantitats satisfetes per obres de rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual, o per a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de persones amb discapacitat s'haguessin iniciat a partir de l'1 de gener de 2013.

Amb caràcter general, els contribuents podran aplicar la deducció per inversió en habitatge (part estatal i tram autonòmic o complementari, respectivament) per les quantitats satisfetes en el període que es tracti per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o vagi a constituir la residència habitual del contribuent.

PERCENTATGES DE DEDUCCIÓ:

El percentatge de deducció aplicable a la base de deducció serà en tot cas del 7,50 per 100 en tram estatal, i del percentatge establert a la respectiva Comunitat Autònoma i, en el seu defecte, el 7,50 per 100 en el tram autonòmic.

Aquests percentatges s'apliquen tant a les quantitats satisfetes a l'exercici per amortitzar el préstec sol·licitat, com a l'import satisfet, en el seu cas, al comptat pel comprador.

La Comunitat Autònoma de Catalunya ha establert percentatges especials per al tram autonòmic de la deducció.

BASE MÀXIMA DE LA DEDUCCIÓ:

La base màxima serà de 9.040 euros anuals.

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses originades que hagin anat a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris regulats a l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica, i altres despeses derivades de la mateixa.En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument (art. 69.1.1º Llei).

La base màxima de deducció serà única per a totes les quantitats invertides en habitatge habitual (adquisició, rehabilitació, construcció, ampliació o compte habitatge), a excepció de les destinades a obres i instal·lacions d'adequació en habitatge habitual per raó de discapacitat, per a les quals existeix una base de deducció independent, sent ambdues deduccions compatibles entre si.

SUPÒSITS DE NUL·LITAT MATRIMONIAL, DIVORCI O SEPARACIÓ JUDICIAL

El contribuent podrà continuar practicant la deducció, en els supòsits de nul·litat matrimonial, divorci o separació judicial, per les quantitats satisfetes en el període impositiu per a l'adquisició de la qual va ser durant la vigència del matrimoni el seu habitatge habitual, sempre que continuï tenint aquesta condició per als fills comuns i el progenitor en la companyia del qual quedin.També podrà practicar-se la deducció per les quantitats satisfetes, en el seu cas, per a l'adquisició de l'habitatge que constitueixi o vagi a constituir el seu habitatge habitual, en aquest cas la base de deducció serà conjunta per als dos habitatges

(9.040 euros anuals).

INVERSIONS I DESPESES QUE NO GENEREN DE DRET A LA DEDUCCIÓ

No formen part de la base de la deducció:

 1. Les despeses de conservació o reparació.A aquests efectes tindran aquesta consideració:

  • Les efectuades regularment amb la finalitat de mantenir l'ús normal dels béns materials, com ara pintar, emblanquinar o arranjar instal·lacions.

  • Les de substitució d'elements, com ara instal·lacions de calefacció, ascensor, portes de seguretat o altres.

 2. Les millores.

 3. L'adquisició de places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i, en general, els annexos o qualsevol altre element que no constitueixi l'habitatge pròpiament dit, sempre que s'adquireixin independentment d'aquesta.

  S'assimilen a habitatges les places de garatge adquirides amb aquestes, amb el màxim de dos.

ALTRES HABITATGES HABITUALS ANTERIORS

Quan s'adquireixi un habitatge habitual havent gaudit de la deducció per adquisició d'altres habitatges habituals anteriors, no es podrà practicar deducció per l'adquisició o rehabilitació de la nova en tant les quantitats invertides en la mateixa no superin les invertides en les anteriors, en la mesura que haguessin estat objecte de deducció.

GUANY PATRIMONIAL EXEMPT PER REINVERSIÓ

Quan l'alienació d'un habitatge habitual hagués generat un guany patrimonial exempt per reinversió, la base de deducció per l'adquisició o rehabilitació de la nova es minorarà en l'import del guany patrimonial a què s'apliqui l'exempció per reinversió.

En aquest cas, no es podrà practicar deducció per l'adquisició de la nova mentre les quantitats invertides en la mateixa no superin tant el preu de l'anterior, en la mesura que hagi estat objecte de deducció, com el guany patrimonial exempt per reinversió.

COMPROVACIÓ DE LA SITUACIÓ PATRIMONIAL

L'aplicació de la deducció per inversió en habitatge requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi del valor que donés la seva comprovació al començament del mateix almenys en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix continuïn formant part del patrimoni del contribuent.

 1. 9.1.1.1.Comunitat Autònoma de Catalunya
 2. 9.1.1.2.Concepte d'habitatge habitual
 3. 9.1.1.3.Concepte de rehabilitació d'habitatge