Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.1.1.2. Concepte d'habitatge habitual

Es considera habitatge habitual l'edificació que compleixi els següents requisits:

 1. Que constitueixi la residència del contribuent durant un termini continuat de tres anys com a mínim.

  No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir el caràcter d'habitual quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, es produeixi la defunció del contribuent o concorrin altres circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi de domicili, com ara celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció del primer treball, o canvi de feina, o d'altres anàlogues justificades.

  Per als contribuents amb discapacitat, també es considera com circumstància que necessàriament exigeix el canvi d'habitatge, quan l'anterior resulti inadequada per raó de la discapacitat.

  En aquests casos la deducció per adquisició d'habitatge es practicarà fins al moment que es produeixi la defunció o es donin les circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge.

 2. Que sigui habitada de manera efectiva i amb caràcter permanent pel propi contribuent, en un termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d'adquisició o finalització de les obres.

  No obstant això, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual quan es produeixin les següents circumstàncies:

  • Quan es produeixi la defunció del contribuent.

  • Quan concorrin altres circumstàncies que necessàriament impedeixin l'ocupació de l'habitatge, com ara celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció del primer treball, o canvi de feina, o d'altres anàlogues justificades.

  • Per als contribuents amb discapacitat, també es considera com circumstància que necessàriament impedeix l'ocupació de l'habitatge, quan resulti inadequada per raó de la discapacitat.

  • Quan el contribuent gaudeixi d'habitatge habitual per raó de càrrec o treball i l'habitatge adquirit no sigui objecte d'utilització, cas en què el termini abans indicat començarà a comptar-se a partir de la data del cessament.

  En aquests casos, la deducció per adquisició d'habitatge es practicarà fins al moment que es donin les circumstàncies que necessàriament impedeixin l'ocupació de l'habitatge, llevat de quan el contribuent gaudeixi d'habitatge habitual per raó de càrrec o treball, cas en què podrà seguir practicant deduccions per aquest concepte mentre es mantingui aquesta situació i l'habitatge no sigui objecte d'utilització.