Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.1.1.2.Concepte d'habitatge habitual

Es considera habitatge habitual l'edificació que compleixi els següents requisits:

 1. Que constitueixi la residència del contribuent durant un termini continuat de tres anys com a mínim.

  Això no obstant, s'entendrà que l'habitatge va tenir el caràcter d'habitual, quan, tot i no haver transcorregut aquest termini, es produeixi la defunció del contribuent o hi concorrin altres circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi de domicili, com ara celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de la primera ocupació o canvi d'ocupació o altres anàlogues justificades.

  Per als contribuents amb discapacitat, també es considera com a circumstància que necessàriament exigeix el canvi d'habitatge, quan l'anterior resulti inadequada per raó de la discapacitat.

  En aquests casos la deducció per adquisició d'habitatge es practicarà fins al moment en què es produeixi la mort o es donin les circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge.

 2. Que sigui habitada de manera efectiva i amb caràcter permanent pel mateix contribuent, en un termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d'adquisició o acabament de les obres.

  Això no obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual quan es produeixin les circumstàncies següents:

  • Quan es produeixi la mort del contribuent.

  • Quan es presentin altres circumstàncies que necessàriament impedeixin l'ocupació de l'habitatge, tals com celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de la primera ocupació, o canvi de feina, o altres d'anàlogues justificades.

  • Per als contribuents amb discapacitat, també es considera com a circumstància que necessàriament impedeix l'ocupació de l'habitatge, quan resulti inadequada per raó de la discapacitat.

  • Quan el contribuent gaudeixi d'habitatge habitual per raó de càrrec o ocupació i l'habitatge adquirit no sigui objecte d'utilització, en el cas del qual el termini abans indicat començarà a explicar-se a partir de la data del cessament.

  En aquests casos, la deducció per adquisició d'habitatge es practicarà fins al moment en què es donin les circumstàncies que necessàriament impedeixin l'ocupació de l'habitatge, tret de quan el contribuent gaudeixi d'habitatge habitual per raó de càrrec o ocupació, en el cas de la qual podrà continuar practicant deduccions per aquest concepte mentre es mantingui l'esmentada situació i l'habitatge no sigui objecte d'utilització.