Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.1.1.3. Concepte de rehabilitació d'habitatge

Als efectes de la deducció per adquisició d'habitatge, es considera rehabilitació d'habitatge les obres en la mateixa que compleixin qualsevol dels següents requisits:

  1. Que hagin estat qualificades o declarades com actuació protegida en matèria de rehabilitació d'habitatges en els termes previstos en el Reial decret 2066/2008 de 12 de desembre de 2008 pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, per afavorir l'accés dels ciutadans a l'habitatge.
  2. Que tinguin per objecte la reconstrucció de l'habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i unes altres anàlogues sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi el 25 per 100 del preu d'adquisició si s'hagués efectuat aquesta durant els dos anys anteriors a l'inici de les obres de   rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tingués l'habitatge en el moment d'aquest inici. A aquests efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'habitatge la part proporcional corresponent al sòl.