Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.1.3. Emplenament

Es complimentarà en l'Annex A1, a través d'una finestra de captura de dades el programa calcularà l'import de la deducció per adquisició d'habitatge habitual en les diferents modalitats d'inversió.

Es consignaran les quantitats invertides en habitatge habitual, segons les següents modalitats d'inversió:

 1. DADES RELATIVES AL CÀLCUL DE LA DEDUCCIÓ

  • ADQUISICIÓ DE L'HABITATGE HABITUAL

   1. Data d'adquisició

    S'indicarà la data d'adquisició de l'habitatge habitual.

   2. Quantitats invertides en l'adquisició amb dret a deducció

    S'indicaran les  quantitats invertides en l'exercici 2018 amb dret a deducció.

    L'import màxim de les inversions amb dret a deducció (incloses, si escau, les inversions per construcció o compte habitatge) serà de 9.040 euros anuals.

    Si existís excés sobre aquest import no podrà traslladar-se a exercicis futurs.

  • ALTRES CONCEPTES:

   CONSTRUCCIÓ, REHABILITACIÓ O AMPLIACIÓ DE L'HABITATGE HABITUAL

   S'indicaran les quantitats invertides en l'exercici amb dret a deducció, destinades a la rehabilitació, construcció o ampliació de l'habitatge habitual, amb finançament aliè o sense.

 2. DADES ADDICIONALS DE CARÀCTER INFORMATIU:

  • Número d'identificació del préstec hipotecari

   A més, si l'adquisició s'ha efectuat, totalment o parcialment, amb finançament aliè, i aquesta consisteix exclusivament en un únic préstec hipotecari, s'ha de consignar el número d'identificació del mateix, indicant el que correspongui al vigent a 31 de desembre de 2016 si s'ha canviat de préstec durant l'exercici.

  • Percentatge del préstec hipotecari que es destina a l'adquisició

   En cas que el capital del préstec hipotecari no s'hagi destinat en la seva totalitat a l'adquisició de l'habitatge, haurà d'indicar exclusivament el percentatge que efectivament ha destinat a l'adquisició.

  • Pagaments efectuats al promotor o constructor

   Així mateix, a més d'indicar en l'apartat de la finestra corresponent a rehabilitació, construcció o ampliació les quantitats invertides amb dret a deducció, haurà de facilitar també, si escau, els pagaments realitzats directament al promotor o constructor independentment del fet que donin dret a deducció.

   També haurà d'indicar el NIF del promotor o constructor de l'habitatge, que el programa traslladarà a la casella 0707.