Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.4.2. Donatius amb límit del 10 per 100 de la base liquidable

A través d'una finestra de captura de dades s'indicaran les donacions realitzades d'acord amb les següents modalitats de deducció:

 1. Donacions a entitats beneficiàries del mecenatge (llevat de programes prioritaris): Per tenir dret a aquesta deducció és indispensable poder acreditar l'efectivitat de la donació realitzada mitjançant certificació expedida per l'entitat donatària.

  S'indicarà l'import de les donacions que compleixin els requisits recollits en l'apartat"DONACIONS A LES ENTITATS I INSTITUCIONS PREVISTES EN LA LLEI 49/2002".

  Base de la deducció, import fins a

  Percentatge de la deducció

  Fins a 150 euros 75
  Resta base de deducció 30

  A més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per un import igual o superior, a cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquella mateixa entitat que excedeixi 150 euros serà del 35 per cent.

 2. Donacions a unes altres entitats no incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002: En aquest apartat es recolliran les quantitats donades a les entitats que a continuació s'assenyalen, quan no compleixin les condicions i requisits per estar compreses en l'apartat anterior:

  1. Fundacions legalment reconegudes que retin comptes a l'òrgan de protectorat corresponent.

  2. Associacions declarades d'utilitat pública.

  Les quantitats donades a aquestes entitats originen dret a una deducció del 10 per 100, sempre que es disposi de justificació documental adequat.