Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.2.2.1. Normes comunes

LÍMIT MÀXIM DEL CONJUNT DE LES DEDUCCIONS

L'import de les deduccions de l'exercici 2018 i dels saldos pendents d'aplicar d'exercicis anteriors, no podran excedir conjuntament del 25 per cent de la quota que resulti de minorar la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica o complementària (caselles  0514 i 0515) en l'import total de la deducció per inversió en habitatge habitual (caselles 0516 i 0517), per inversions i despeses en béns d'interès cultural (caselles 0519 i 0520) i per inversió en empreses de nova o recent creació (casella 0518).

No obstant això, aquest límit s'eleva al 50 per 100 quant a les deduccions de règim general, quan els imports de les deduccions per activitats d'investigació científica i innovació tecnològica i per al foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació que corresponguin a despeses i inversions efectuades en el propi període impositiu, excedeixin el 10 per 100 d'aquella mateixa quota.

Aquests límits són calculats i aplicats pel programa.

QUANTITATS NO DEDUÏDES

Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïts per excedir el límit màxim, podran aplicar-se, respectant els mateixos límits, en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin durant els quinze anys immediats i successius.

No obstant això, les quantitats corresponents a les deduccions per activitats d'investigació científica i innovació tecnològica i per al foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin durant els divuit anys immediats i successius

Deduccions pendents d'aplicar a 1 de gener de 2018.

Les deduccions pendents d'aplicar a 1 de gener de 2018 procedents d'exercicis anteriors podran també aplicar-se en el termini de 15 o 18 anys, segons correspongui.

MANTENIMENT DE LA INVERSIÓ

Els elements patrimonials afectes a les deduccions previstes en els articles 35 a 39 de la Llei de l'impost sobre Societats, hauran de romandre en funcionament durant cinc anys, o tres si es tracta de béns mobles, o durant la seva vida útil si fos inferior.

Conjuntament amb la quota corresponent al període impositiu en què es manifesti l'incompliment d'aquest requisit, s'ha d'ingressar la quantitat deduïda, a més dels interessos de demora.

DEDUCCIÓ ÚNICA PER INVERSIÓ

Una mateixa inversió no podrà donar lloc a l'aplicació de la deducció en més d'una persona o entitat.

Emplenament

El càlcul de les deduccions per inversió empresarial no és realitzat pel programa.

A l'efecte de l'emplenament, en cada deducció s'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà de facilitar l'import de la deducció, no de la inversió, i l'import que desitja aplicar, aquest últim podrà ser inferior si en la declaració de 2017 no desitja aplicar la totalitat.

El programa aplicarà l'import facilitat sempre que no excedeixi els límits màxims establerts. Si l'import indicat excedeix el límit aplicable s'aplicarà aquest últim.