Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.9.2.2.2.Per despeses i inversions en activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica

 • PER DESPESES I INVERSIONS EN ACTIVITATS D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

  Percentatges de deducció

  1r) La realització d'activitats d'investigació i desenvolupament donarà dret a practicar una deducció de la quota íntegra del 25 per 100 dels despeses efectuats en el període impositiu per aquest concepte.

  En el cas que les despeses efectuades en la realització d'activitats d'investigació i desenvolupament en el període impositiu siguin més grans que la mitjana dels efectuats en els dos anys anteriors, s'aplicarà el 25 per 100 fins a l'esmentada mitjana, i el 42 per 100 sobre l'excés respecte de la mateixa.

  A més de la deducció que procedeixi conforme al disposat en els paràgrafs anteriors, es practicarà una deducció addicional del 17 per 100 de l'import de les despeses de personal corresponents a investigadors qualificats adscrits en exclusiva a activitats d'investigació i desenvolupament.

  Per determinar la base de la deducció, l'import de les despeses d'investigació i desenvolupament es minorarà en el 65 per 100 de les subvencions rebudes per al foment de les esmentades activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

  2n) Per les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible, exclosos els immobles o terrenys, sempre que siguin afectes exclusivament a les activitats d'investigació i desenvolupament, donaran dret a una deducció del 8 per 100.

  Aquesta deducció serà incompatible per a les mateixes inversions amb la resta de les deduccions aplicables pels contribuents de l'Impost sobre la Renda.

  Els elements en els quals es materialitzi la inversió hauran de romandre en el patrimoni del contribuent, tret de pèrdues justificades, fins que es compleixi la seva finalitat específica en les activitats d'investigació i desenvolupament, excepte que la seva vida útil fos inferior.

 • PER DESPESES EN ACTIVITATS D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

  La realització d'activitats d'innovació tecnològica donarà dret a practicar una deducció del 12 per 100.

  Base de deducció

  La base de la deducció estarà constituïda per l'import de les despeses del període en activitats d'innovació tecnològica que corresponguin als següents conceptes:

  1. Activitats de diagnòstic tecnològic tendents a la identificació, la definició i l'orientació de solucions tecnològiques avançades, amb independència dels resultats en què culminin.

  2. Disseny industrial i enginyeria de processos de producció, que inclouran la concepció i l'elaboració dels plans, dibuixos i suports destinats a definir els elements descriptius, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la fabricació, prova, instal·lació i utilització d'un producte, així com l'elaboració de mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adobament, de la marroquineria, de la joguina del moble i de la fusta.

  3. Adquisició de tecnologia avançada en forma de patents, llicències, «saber fer» i dissenys.No donaran dret a la deducció les quantitats satisfetes a persones o entitats vinculades al subjecte passiu.La base corresponent a aquest concepte no podrà superar la quantia d'un milió d'euros anuals.

  4. Obtenció del certificat de compliment de les normes d'assegurament de la qualitat en la sèrie ISO 9000, GMP o similars, sense incloure aquelles despeses corresponents a la implantació de les esmentades normes.

  Les despeses han de correspondre a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.Igualment, tindran la consideració de despeses d'innovació tecnològica les quantitats pagades per a la realització de les esmentades activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, per encàrrec del subjecte passiu, individualment o en col·laboració amb altres entitats.

  Per determinar la base de la deducció l'import de les despeses en activitats d'innovació tecnològica es minorarà en el 65 per 100 de les subvencions rebudes per al foment de les esmentades activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

CONCEPTE D'INVESTIGACIÓ Y DESENVOLUPAMENT (art. 35.1.a LIS)

Es considerarà investigació a la indagació original i planificada que persegueixi descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic o tecnològic.

Es considera desenvolupament a l'aplicació dels resultats de la investigació o de qualsevol altre tipus de coneixement científic per a la fabricació de nous materials o productes o per al disseny de nous processos o sistemes de producció, així com per a la millora tecnològica substancial de materials, productes, processos o sistemes preexistents.

Es considerarà també activitat d'investigació i desenvolupament la materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, així com la creació d'un primer prototip no comercialitzable i els projectes de demostració inicial o projectes pilot.Sempre que els mateixos no puguin convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.Igualment s'inclourà el disseny i l'elaboració del mostrari per al llançament dels nous productes.

Es considera activitat de investigació i desenvolupament la concepció de «programari» avançat, sempre que suposi un progrés científic o tecnològic significatiu mitjançant el desenvolupament de nous teoremes i algoritmes o mitjançant la creació de sistemes operatius i llenguatges nous, o sempre que estigui destinat a facilitar a les persones discapacitades l'accés als serveis de la societat de la informació.No s'inclouen les activitats habituals o rutinàries relacionades amb el «programari».

A més de l'anteriorment indicat, cal tenir en compte les exclusions aplicables a la deducció.

CONCEPTE D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (art 35.2 a) LIS)

Es considerarà innovació tecnològica l'activitat el resultat de la qual és l'obtenció de nous productes o processos de producció, o de millores substancials, dels ja existents.Es consideraran nous aquells productes o processos les característiques del qual o aplicacions, des del punt de vista tecnològic, difereixin substancialment de les existents anteriorment.

Aquesta activitat inclourà la materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, així com la creació d'un primer prototip no comercialitzable i els projectes de demostració inicial o projectes pilot, i els mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adobament, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta.Sempre que els mateixos no puguin convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.

A més de l'anteriorment indicat, cal tenir en compte les exclusions aplicables a la deducció.

INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA:EXCLUSIONS

EXCLUSIONS (art. 35.3 LIS)

No es consideraran activitats d'investigació i desenvolupament ni d'innovació tecnològica les consistents en:

 1. Les activitats que no impliquin una novetat científica o tecnològica significativa.

  En particular, els esforços rutinaris per millorar la qualitat de productes o processos, l'adaptació d'un producte o procés de producció ja existent als requisits específics imposats per un client, els canvis periòdics o de temporada excepte els mostraris tèxtils i de la indústria del calçat, de l'adobament, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta, així com les modificacions estètiques o menors de productes ja existents per diferenciar-los d'altres de similars.

 2. Les activitats de producció industrial i provisió de serveis, o de distribució de béns i serveis.

  En particular, la planificació de l'activitat productiva;la preparació i l'inici de la producció, incloent el reglatge d'eines i aquelles altres activitats diferents de les descrites en la lletra b) de l'apartat "base i percentatge de deducció" corresponent a la deducció per despeses en activitats d'innovació tecnològica, la incorporació o modificació d'instal·lacions, màquines, equips i sistemes per a la producció que no estiguin afectats a activitats qualificades com d'investigació i desenvolupament o d'innovació;la solució de problemes tècnics de processos productius interromputs;el control de qualitat i la normalització de productes i processos;la prospecció en matèria de ciències socials, els estudis de mercat i l'establiment de xarxes o instal·lacions per a la comercialització;l'ensinistrament i la formació del personal relacionada amb les esmentades activitats.

 3. L'exploració, sondeig o prospecció de minerals i hidrocarburs.