Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.9.2.2.2. Per despeses i inversions en activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica

 • PER DESPESES I INVERSIONS EN ACTIVITATS DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

  Percentatges de deducció

  1r) La realització d'activitats de  recerca i desenvolupament donarà dret a practicar una deducció de la quota íntegra del 25 per 100 de les despeses efectuades durant el període impositiu per aquest concepte.

  En cas que les despeses efectuades en la realització d'activitats de recerca i desenvolupament durant el període impositiu siguin majors que la mitjana dels efectuats en els dos anys anteriors, s'aplicarà el 25 per 100 fins aquesta mitjana, i el 42 per 100 sobre l'excés respecte de la mateixa.

  A més de la deducció que sigui procedent conforme al que disposen els paràgrafs anteriors, es practicarà una deducció addicional del 17 per 100 de l'import de les despeses de personal corresponents a investigadors qualificats adscrits en exclusiva a activitats de recerca i desenvolupament.

  Per determinar la base de la deducció, l'import de les despeses de recerca i desenvolupament es minorarà el 65 per 100 de les subvencions rebudes per al foment d'aquestes activitats i imputables com a ingrés durant el període impositiu.

  2n) Per les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible, exclosos els immobles o terrenys, sempre que estiguin afectes exclusivament a les activitats de recerca i desenvolupament, donaran dret a una deducció del 8 per 100.

  Aquesta deducció serà incompatible per a les mateixes inversions amb la resta de les deduccions aplicables pels contribuents de l'Impost sobre la Renda.

  Els elements en els que es materialitzi la inversió hauran de romandre en el patrimoni del contribuent, llevat de pèrdues justificades, fins que es compleixi la seva finalitat específica en les activitats de recerca i desenvolupament, excepte que la seva vida útil fora inferior.

 • PER DESPESES EN ACTIVITATS D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

  La realització d'activitats d' innovació tecnològica donarà dret a practicar una deducció del 12 per 100.

  Base de deducció

  La base de la deducció està constituïda per l'import de les despeses del període en activitats d'innovació tecnològica que corresponguin als conceptes següents:

  1. Activitats de diagnòstic tecnològic tendents a la identificació, la definició i l'orientació de solucions tecnològiques avançades, independentment dels resultats en què culminin.

  2. Disseny industrial e enginyeria de processos de producció, que inclouran la concepció i l'elaboració dels plans, dibuixos i suports destinats a definir els elements descriptius, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la fabricació, prova, instal·lació i utilització d'un producte, així com l'elaboració de mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adobat, de la marroquineria, de la joguina del moble i de la fusta.

  3. Adquisició de tecnologia avançada en forma de patents, llicències, «know-how» i dissenys. No donaran dret a la deducció les quantitats satisfetes a persones o entitats vinculades al subjecte passiu. La base corresponent a aquest concepte no podrà superar la quantia d'un milió d'euros anuals.

  4. Obtenció del certificat de compliment de les normes d'assegurament de la qualitat en la sèrie ISO 9000, GMP o similars, sense incloure aquelles despeses corresponents a la implantació d'aquestes normes.

  Les despeses han de correspondre a activitats efectuades a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu. Igualment, tindran la consideració de despeses d'innovació tecnològica les quantitats pagades per a la realització d'aquestes activitats a Espanya o en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, per encàrrec del subjecte passiu, individualment o en col·laboració amb unes altres entitats.

  Per determinar la base de la deducció l'import de les despeses en activitats d'innovació tecnològica es minorarà el 65 per 100 de les subvencions rebudes per al foment d'aquestes activitats i imputables com a ingrés durant el període impositiu.

CONCEPTE DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT (art. 35.1.a LIS)

Es considerarà investigació a la indagació original i planificada que persegueixi descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic o tecnològic.

Es considera desenvolupament a l'aplicació dels resultats de la investigació o de qualsevol altre tipus de coneixement científic per a la fabricació de nous materials o productes o per al disseny de nous processos o sistemes de producció, així com per a la millora tecnològica substancial de materials, productes, processos o sistemes preexistents.

Es considerarà també activitat de recerca i desenvolupament la materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, així com la creació d'un primer prototip no comercialitzable i els projectes de demostració inicial o projectes pilot. Sempre que els mateixos no puguin convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial. Igualment s'inclourà el disseny i l'elaboració del mostrari per al llançament dels nous productes.

Es considera activitat de recerca i desenvolupament la concepció de «programa» avançat, sempre que suposi un progrés científic o tecnològic significatiu mitjançant el desenvolupament de nous teoremes i algoritmes o mitjançant la creació de sistemes operatius i llenguatges nous, o sempre que estigui destinat a facilitar a les persones discapacitades l'accés als serveis de la societat de la informació. No s'inclouen les activitats habituals o rutinàries relacionades amb el «programa».

A més de l'anteriorment indicat, cal tenir en compte les exclusions  aplicables a la deducció.

CONCEPTE D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (art 35.2 a) LIS)

Es considerarà innovació tecnològica l'activitat resultat del qual és l'obtenció de nous productes o processos de producció, o de millores substancials, dels ja existents. Es consideren nous els productes o processos les característiques o aplicacions dels quals, des del punt de vista tecnològic, difereixin substancialment de les existents amb anterioritat.

Aquesta activitat inclourà la materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny, així com la creació d'un primer prototip no comercialitzable i els projectes de demostració inicial o projectes pilot, i els mostraris tèxtils, de la indústria del calçat, de l'adobat, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta. Sempre que els mateixos no puguin convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial.

A més de l'anteriorment indicat, cal tenir en compte les exclusions  aplicables a la deducció.

RECERCA I DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA: EXCLUSIONS

EXCLUSIONS (art. 35.3 LIS)

No es consideraran activitats de recerca i desenvolupament ni d'innovació tecnològica les consistents en:

 1. Les activitats que no impliquin una novetat científica o tecnològica significativa.

  En particular, els esforços rutinaris per millorar la qualitat de productes o processos, l'adaptació d'un producte o procés de producció ja existent als requisits específics impostos per un clienta, els canvis periòdics o de temporada excepte els mostraris tèxtils i de la indústria del calçat, de l'adobat, de la marroquineria, de la joguina, del moble i de la fusta, així com les modificacions estètiques o menors de productes ja existents per diferenciar-los d'uns altres similars.

 2. Les activitats de producció industrial i provisió de serveis, o de distribució de béns i serveis.

  En particular, la planificació de l'activitat productiva; la preparació i l'inici de la producció, incloent el reglatge d'eines i aquelles unes altres activitats diferents de les descrites en la lletra b) de l'apartat"base i percentatge de deducció" corresponent a la deducció per despeses en activitats d'innovació tecnològica, la incorporació o modificació d'instal·lacions, màquines, equips i sistemes per a la producció que no estiguin afectats a activitats qualificades de de recerca i desenvolupament o d'innovació; la solució de problemes tècnics de processos productius interromputs; el control de qualitat i la normalització de productes i processos; la prospecció en matèria de ciències socials, els estudis de mercat i l'establiment de xarxes o instal·lacions per a la comercialització; l'ensinistrament i la formació del personal relacionada amb aquestes activitats.

 3. L'exploració, sondeig o prospecció de minerals i hidrocarburs.