Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.2.2.3. Per inversió de beneficis

Percentatges de deducció:

  1. Els contribuents tindran dret a una deducció del 10 per cent dels rendiments nets d'activitats econòmiques de l'exercici que s'inverteixin en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques exercides pel contribuent.

    A aquests efectes s'entendrà que els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu són objecte d'inversió quan s'inverteixi una quantia equivalent a la part de la base liquidable general positiva del període impositiu que correspongui a tals rendiments, sense que en cap cas la mateixa quantia pugui entendre's invertida en més d'un actiu.

  2. El percentatge de deducció serà del 5 per cent quan el contribuent hagués practicat la reducció prevista en l'apartat 3 de l'art.32 de la Llei de l'IRPF o en la seva disposició addicional 27, o es tracti de rendes obtingudes a Ceuta o Melilla respecte de les que s'hagués aplicat la deducció “per rendes obtingudes a ceuta o Melilla” de l'article 68.4 de la Llei.

L'import de la deducció no podrà excedir la suma de la quota íntegra estatal i autonòmica del període impositiu en el que es van obtenir els rendiments nets d'activitats econòmiques assenyalats anteriorment.