Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.2.2.41. Règim especial "VII cent. arxiu del Corona d'Aragó "

El Programa "VII centenari de l'Arxiu del Corona d'Aragó "tindrà la consideració d'esdeveniment d'excepcional interès públic als efectes del que disposa l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

La durada del programa de suport a aquest esdeveniment comprendrà des d'1 de  juniode 2017 a 30 de  juny de 2019.

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra de l'impost el 15 per 100 de les despeses que en compliment dels plans i programes d'activitats establerts pel consorci realitzin d'acord amb l'art.27.3 de la Llei 49/2002, en la redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre.