Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.9.2.2.4. Per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals

 1. PRODUCCIONS ESPANYOLES DE LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS I DE SÈRIES AUDIOVISUALS.

  Les inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada, donaran dret al productor a una deducció del 20 per cent respecte del primer milió d'euros de la base de la deducció, i del 18 per cent sobre l'excés d'aquest import. L'import d'aquesta deducció no pot ser superior a 3 milions d'euros.

  La base de la deducció estarà constituïda pel cost de la producció minorat en la part finançada pel coproductor financer.

 2. PRODUCTORS REGISTRATS EN EL REGISTRE D'EMPRESES CINEMATOGRÀFIQUES QUE S'ENCARREGUIN DE L'EXECUCIÓ D'UNA PRODUCCIÓ ESTRANGERA.

  Sempre que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial tindran dret a una deducció del 15 per cent de les despeses realitzades en territori espanyol sempre que aquests siguin, com a mínim, d'un milió d'euros.

 3. DESPESES DE PRODUCCIÓ I EXHIBICIÓ D'ESPECTACLES EN VIU.

  Les despeses de producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals tindran dret a una deducció conjunta del 20 per cent. La deducció generada en cada període impositiu no pot superar l'import de 500.000 euros per contribuent.