Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.2.2.5. Per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat

S'indicarà l'import de la deducció per increment de plantilla de treballadors.

Serà deduïble de la quota íntegra la quantitat de 9.000 euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat, amb un grau igual o superior al 33 per cent i inferior al 65 per cent de discapacitat., contractats per temps indefinit, d'acord amb el que disposa l'article 39 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social de Minusvàlids, experimentat durant l'any 2018 respecte de la plantilla mitjana de treballadors amb discapacitat de l'exercici 2017 amb aquest tipus de contracte. En les mateixes condicions si el discapacitat té un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent, la quantitat deduïble serà de 12.000 euros.

Per al càlcul de l'increment de la mitjana de plantilla es computaran, exclusivament, els treballadors amb discapacitat/any amb contracte indefinit que desenvolupin jornada completa, en els termes que disposa la normativa laboral.

Els treballadors contractats que donessin dret a aquesta deducció no es computaran a l'efecte de la llibertat d'amortització per a inversions generadores de treball, regulada en el Reial Decret llei 7/1994, de 20 de juny i en el Reial Decret llei 2/1995, de 17 de febrer, i en l'article 109 de la Llei de l'impost sobre Societats.