Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.2.2.7. Règim especial jocs del Mediterrani 2018

Els jocs del Mediterrani 2018 tindrà la consideració d'esdeveniment d'excepcional interès públic als efectes del que disposa l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d'entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

La durada del programa de suport a aquest esdeveniment serà des de l'1 de gener de 2014 a fins al 31 de desembre de 2018.

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra de l'impost el 15 per 100 de les despeses que, en compliment dels plans i programes d'activitats establerts pel consorci realitzin d'acord amb l'art.27.3 de la Llei 49/2002, en la redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre