Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.2.2.75 Règim especial "XXV Aniversari de la declaració per la UNESCO"

Programa "XXV Aniversari de la Declaració per la UNESCO del Reial Monestir de Santa María de guadalupecomo Patrimoni de la Humanitat" tindrà la consideració d'esdeveniment d'excepcional interès públic als efectes del disposat a l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

La durada del programa de suport a aquest esdeveniment n'inclourà des de 8 de desembre de 2018 31 de desembre de 2020.

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra de l'impost el 15 per 100 de les despeses que en compliment dels plans i programes d'activitats establerts pel consorci realitzin d'acord amb l'art. 27.3 de la Llei 49/2002, a la redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre.