Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.9.2.2.16.Règim Especial “VIII Aniversari Universitat de Salamanca”

El Programa "VII centenari de la Universitat de Salamanca " tindrà la consideració d'esdeveniment d'excepcional interès públic als efectes del disposat a l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

La durada del programa de suport a aquest esdeveniment abastarà des d'1 de novembre de 2015 a 30 d'abrilde el 2020.

Els contribuents podran deduir de la quota íntegra de l'impost el 15 per 100 de les despeses que en compliment dels plans i programes d'activitats establerts pel consorci realitzin d'acord amb l'art. 27.3 de la Llei 49/2002, a la redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 35/2006, de 28 de novembre