Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.4.1. Saldos pendents d'exercicis anteriors

SALDOS PENDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS (actius fixos)

S'indicaran les quantitats pendents de deducció per inversions en elements nous de l'immobilitzat material (o els supòsits especials d'elements d'actiu fix usats) acollides a aquest règim especial.

SALDOS PENDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS (restants modalitats)

S'indicaran els saldos pendents corresponents a les diferents modalitats de deducció per inversions acollides a aquest règim especial (excepte en actius fixos).