Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.4. Règim especial per a inversions a les Canarias

D'acord amb el que preveu l'article 94 de la Llei   20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, les inversions que es realitzin i romanguin en l'arxipèlag Canari, efectuades per persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques a les Canarias, poden acollir-se al règim general de deduccions, però amb subjecció a percentatges i límits específics, que s'aplicaran independentment dels que corresponguin per les inversions acollides al règim general.

Així, els tipus aplicables sobre les inversions realitzades seran superiors en un 80 per 100 als del règim general, amb un diferencial mínim de 20 punts percentuals; i el límit màxim de deducció serà sempre superior en un 80 per 100 al que es fixi per al règim general, amb un diferencial mínim de 35 punts percentuals.

  1. 9.8.4.1. Saldos pendents d'exercicis anteriors
  2. 9.8.4.2. Deduccions de l'exercici 2018
  3. 9.8.4.3. Adquisicions d'actius fixos (deducció del 25 per 100)