Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.4.2.Deduccions de l'exercici 2018

S'inclouran les modalitats d'inversió regulades als articles 35 a 43 de la Llei de l'Impost sobre Societats, amb aplicació dels percentatges incrementats de deducció, d'acord amb el previst a l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.

Així, els tipus aplicables sobre les inversions realitzades seran superiors en un 80 per 100 als del règim general, amb un diferencial mínim de 20 punts percentuals.

 • Per despeses i inversions en activitats d'investigació i desenvolupament:

  • Despeses en I+D:deducció del 45%

  • Despeses en I+D superiors a la mitjana dels dos anys anteriors:deducció del 75,6%

  • Despeses amb dret a deducció addicional:deducció del 37%

  • Inversions en elements afectes a I+ D:deducció del 28%

 • Per despeses en activitats d'innovació tecnològica:deducció del 45%

  Per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicales( Art.36 del LIS):

  • Produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals deducció del 45 o 40 %

  • Despeses d'execució d'una producció estrangera, despeses realitzades en territori espanyol :deducció del 40%

  • Despeses de producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals:Deducció del 40 %

   - Per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat:en les mateixes condicions que en el règim general, 11.700 o 15.600 euros per persona /any d'increment.

 • Deducció per inversions en territoris de l'Àfrica occidental, i per despeses de propaganda i publicitat.(Art. 27 bis de la Llei 19/1994) 15 o 10 %

 • Per creació d'ocupació:3.900 euros o 65% prestació atur.

 • Inversions en adquisició d'actius fixos:dedución de 25 %

NORMES COMUNES

Límit màxim conjunt de les deduccions

D'acord amb el previst a l'article 94 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries (segons la redacció donada per la D.A. 4a de la Llei 19/1994, de 6 de juny), el límit màxim de deducció serà sempre superior en un 80 per 100 al que es fixi per al règim general, amb un diferencial mínim de 35 punts percentuals.

Així, l'import de les deduccions enumerades anteriorment del règim especial per a inversions en les Canàries aplicades en el període impositiu, no podran excedir conjuntament del 60 per cent de la quota que resulti de minorar la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica o complementària  en l'import total de les deduccions per inversió en habitatge habituals  per inversions i despeses en béns d'interès cultural  i per deducció per inversió en empreses de nova o recent creació .

No obstant això, aquest límit s'eleva al 90 per 100 quan els imports de les deduccions per activitats d'investigació científica i innovació tecnològica i per al foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació que corresponguin a despeses i inversions efectuades en el mateix període impositiu, excedeixin del 10 per 100 d'aquesta mateixa quota.A les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro aquests límits s'eleven al 70 i al 100 % quan la normativa comunitària d'ajuts d'estat així ho permeti i es tracti d'inversions contemplades en la Llei 2/2016.

El límit serà del 50% en el cas d'inversions en adquisició d'actius fixos.

Aquests límits, que s'apliquen amb independència dels que corresponguin per les inversions acollides al règim general, són calculats i aplicats pel programa.

Quantitats no deduïdes

Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que acabin en els deu anys immediats i successius.

No obstant això, les quantitats corresponents a les deduccions per activitats d'investigació científica i innovació tecnològica i per al foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els quinze anys següents.

El còmput dels terminis per a l'aplicació de les deduccions previstes al present capítol podrà diferir-se fins al primer exercici en què, dins del període de prescripció, es produeixin resultats positius, en els següents casos:

 1. En les entitats de nova creació.

 2. En les entitats que sanegin pèrdues d'exercicis anteriors mitjançant l'aportació efectiva de nous recursos, sense que es consideri com a tal l'aplicació o capitalització de reserves.

MANTENIMENT DE LA INVERSIÓ

Els elements patrimonials afectes a aquestes deduccions hauran de romandre en funcionament durant cinc anys, o tres si es tracta de béns mobles, o durant la seva vida útil si fos inferior.

Conjuntament amb la quota corresponent al període impositiu en què es manifesti l'incompliment d'aquest requisit, s'ha d'ingressar la quantitat deduïda, a més dels interessos de demora.

Emplenament

El càlcul de les deduccions per inversió empresarial no és realitzat pel programa.

A efectes de l'emplenament, en cada deducció s'obrirà una finestra de captura de dades en la qual haurà de facilitar l'import de la deducció, i en el seu cas, un import inferior si en la declaració de 2016 no desitja aplicar la totalitat.

El programa aplicarà l'import facilitat sempre que no excedeixi dels límits màxims establerts.Si l'import indicat excedeix del límit aplicable s'aplicarà aquest últim.