Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

9.8.4.3.Adquisicions d'actius fixos (deducció del 25 per 100)

La disposició transitòria quarta de la Llei 19/1994, de 6 de juliol (BOE del 7), preveu que en el supòsit de supressió del règim general de deducció per inversions, la seva aplicació futura a les Illes Canàries, mentre no s'estableixi un sistema substitutori equivalent, continuarà realitzant-se conforme a la normativa vigent en el moment de la supressió.

Per això, a les Canàries es manté la deducció per inversions en actius fixos, que ha desaparegut en la resta del territori, segons la seva última regulació, establerta en la disposició addicional dotzena de la Llei de l'Impost sobre Societats.

Actius fixos nous

Es podrà deduir de la quota íntegra el 25 per 100 de l'import de les inversions en elements nous de l'immobilitzat material, exclosos els terrenys, afectes al desenvolupament de l'explotació econòmica, que s'hagin posat a disposició l'any 2018.

Actius fixos utilitzats

Les inversions podran realitzar-se igualment en elements d'actiu fix utilitzats, que no haguessin gaudit anteriorment de la deducció per inversions en la resta del territori nacional, quan suposin una evident millora tecnològica per a l'empresa, en la forma i amb els requisits establerts al Reial Decret 241/1992, de 13 de març (BOE de 14 de març).

Base de la deducció

La base de la deducció serà el preu d'adquisició o cost de producció.

Manteniment de la inversió

Serà requisit per al gaudi d'aquesta deducció que els elements romanguin en funcionament en l'empresa durant cinc anys, excepte que la seva vida útil conforme al mètode d'amortització, dels admesos fiscalment, que s'apliqui, fos inferior.

Arrendament financer

Es podran acollir a aquesta deducció les inversions realitzades en règim d'arrendament financer, a excepció dels edificis.

Límit màxim de la deducció

L'import d'aquesta deducció del règim especial per a inversions en les Canàries aplicada en el període impositiu, no podran excedir del 50 per 100 de la quota que resulti de minorar la suma de les quotes íntegres estatal i autonòmica o complementària  en l'import total de les deduccions per inversió en habitatge habituals per inversions i despeses en béns d'interès cultural  i deducció per inversió en empreses de nova o recent creació .

Aquest límit, que s'aplica amb independència dels que corresponguin per les inversions acollides al règim general i per les altres deduccions del règim especial per a inversions en les Canàries, és calculat i aplicat pel programa.

ACTIUS FIXOS UTILITZATS (Reial Decret 241/1992)

Als efectes previstos a l'article 94.3 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, donaran dret a la deducció per inversions els actius fixos utilitzats que pertanyin a alguna de les següents categories:

  1. Maquinària, instal·lacions i utillatge.

  2. Equips per a procés d'informació.

  3. Elements de transport interior i exterior, exclosos els vehicles susceptibles d'ús propi per persones vinculades directament o indirectament a l'empresa.

Millora tecnològica

Per tenir de dret aquesta deducció, l'adquisició de l'element d'actiu fix utilitzat ha de suposar una evident millora tecnològica per a l'empresa, havent d'acreditar-se aquesta circumstància, en cas de comprovació o investigació de la situació tributària del contribuent, mitjançant la justificació que l'element objecte de la deducció produirà o ha produït algun dels següents efectes:

  1. Disminució del cost de producció unitari del bé o servei.

  2. Millora de la qualitat del bé o servei.

Certificació del transmitent

El contribuent haurà de conservar a disposició de l'Administració Tributària certificació expedida pel transmitent en la qual es faci constar que l'element objecte de la transmissió no ha gaudit anteriorment de la deducció per inversions ni del règim del Fons de Previsió per a Inversions.