Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

4.8.1 Modalidades de pagamentos fraccionados

Hai dúas modalidades para determinar a base dos pagamentos fraccionados.

 1. Modalidade aplicable con carácter xeral, en función da cota líquida da última declaración.

  O pagamento fraccionado calcúlase aplicando o 18% sobre a cota íntegra do último período impositivo cuxo prazo regulamentario de declaración estivera vencido o primeiro día dos 20 naturais dos meses de abril, outubro ou decembro minorada polas deducións e bonificacións ás que teña dereito o suxeito pasivo e polas retencións e ingresos a conta.

  Se o resultado é cero ou negativo, non existe obriga de presentar a declaración.

  Se o último período impositivo ten unha duración inferior ao ano, tómase igualmente a parte proporcional da cota de períodos impositivos anteriores, ata completar un período de 12 meses.

 2. Modalidade opcional (obrigatoria se o importe neto da cifra de negocios é superior a 6.000.000 €), en función da base impoñible do exercicio.

  O pagamento fraccionado calcúlase sobre a BI do período dos 3, 9 ou 11 primeiros meses de cada ano natural deducindo as bonificacións, as retencións e ingresos a conta practicados, así como os pagamentos fraccionados efectuados.

  Aplícanse as seguintes regras para o cálculo do pagamento fraccionado:

  • Contribuínte cuxo importe neto da cifra de negocios non superase 10.000.000 € durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo:a porcentaxe a aplicar é 5/7 polo tipo de gravame redondeado por defecto.(Se aplican o tipo xeral:17%).

  • Contribuínte cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 10.000.000 € durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo:a porcentaxe a aplicar é 19/20 polo tipo de gravame redondeado por exceso.(Se aplican o tipo xeral:24%).

  Se o período impositivo non coincide co ano natural, tómase como BI a dos días transcorridos dende o inicio do período impositivo ata o día anterior ao inicio dos períodos sinalados anteriormente (31 de marzo, 30 de setembro e 30 de novembro).Nestes casos, o pagamento fraccionado é a conta da liquidación correspondente ao período impositivo que estea en curso o día anterior ao inicio de cada un dos citados períodos.

  Da cota resultante dedúcense as bonificacións que foran de aplicación, as retencións e ingresos a conta practicados e os pagamentos fraccionados do período impositivo.

  Establécese a obriga de realizar un pagamento fraccionado mínimo cando este sexa superior ao importe que resulte de aplicar os criterios xerais para esta segunda modalidade, só para contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios nos 12 meses anteriores ao inicio do período impositivo sexa polo menos de 10.000.000 €.

Óptase pola segunda modalidade presentando o modelo 036 de declaración censual, en febreiro do ano a partir do cal debe producir efectos, sempre que o período impositivo ao que se refire a citada opción coincida co ano natural;se non, o prazo será o de 2 meses a contar dende o inicio do devandito período impositivo ou dentro do prazo comprendido entre este inicio e a finalización do prazo para efectuar o primeiro pagamento fraccionado correspondente ao referido período impositivo cando este último prazo fose inferior a 2 meses.

Realizada a opción, o contribuínte queda obrigado respecto dos pagamentos fraccionados dos mesmos períodos impositivos e seguintes, salvo renuncia á súa aplicación presentando o modelo 036 de declaración censual nos mesmos prazos.

Non existe obriga de practicar pagamentos fraccionados no primeiro exercicio económico da entidade, xa que non é posible aplicar a primeira modalidade, ao ser a cota igual a cero.Non obstante, pódese optar por aplicar a segunda modalidade.