Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Réxime xeral

Norma específica de valoración

Nas achegas non monetarias a sociedades, a ganancia ou perda patrimonial determinarase pola diferenza entre o valor de adquisición dos bens ou dereitos achegados e a cantidade maior das seguintes:

  • O valor nominal das accións ou participacións sociais recibidas pola achega ou, no seu caso, a parte correspondente deste.A este valor engadirase o importe das primas de emisión.
  • O valor de cotización dos títulos recibidos, no día en que se formalice a achega ou no inmediato anterior.
  • O valor de mercado do ben ou dereito achegado.

O valor de transmisión que prevaleza deberá ser que se considere como valor de adquisición dos títulos recibidos como consecuencia da achega non monetaria.

Achega de bens ou dereitos adquiridos antes de 31 de decembro de 1994

Neste suposto, se se obtén unha ganancia patrimonial, deberá distinguirse a parte da ganancia patrimonial que se xerase con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 (única sobre a que resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento) da xerada con posterioridade á devandita data sobre a que non resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento.

A determinación da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 efectuarase de acordo coas regras de distribución comentadas neste mesmo Capítulo.

Exemplo

Dona M.A.P. achegou o día 12 de xuño de 2020 á sociedade anónima “DASA”, cuxas accións están admitidas a negociación en Bolsa, un soar cuxo valor catastral no citado ano era de 72.000 euros, recibindo da devandita sociedade 11.000 accións de 6 euros de valor nominal, sendo a cotización na devandita data do 210 por 100.

O soar fora adquirido o día 3 de outubro de 1999 por un importe equivalente a 93.000 euros, incluídos os gastos e tributos inherentes á adquisición satisfeitos por dona M.A.P., sendo o valor de mercado deste na data da achega de 138.000 euros.

Determinar o importe da ganancia ou perda patrimonial obtida.

Solución:

Valor de transmisión:

  1. Nominal dos títulos recibidos (11.000 x 6) =66.000
  2. Valor cotización títulos recibidos (11.000 x 6 x 210 ÷ 100) =138.600 
  3. Valor de mercado do soar:138.000

Valor de transmisión que prevalece (1):138.600

Valor de adquisición:93.000

Ganancia patrimonial (138.600 - 93.000) =45.600

Nota ao exemplo:

(1) O valor de transmisión así calculado terase en conta para determinar o valor de adquisición dos títulos recibidos como consecuencia da achega non monetaria.(Volver)